Zbiór przepisów dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, wynikający ze stosunku pracy oraz regulacji związanych z organizacją pracowników, pracodawców stanowi Prawo Pracy i jest respektowany powszechnie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentalnym dokumentem, na którym pracuje każdy adwokat w zakresie postępowania regulowanego Prawem Pracy, jest Kodeks Pracy. Prawnicy kancelarii podejmują zlecenia we wskazanym obszarze zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria udziela we wskazanym obszarze porad, sporządza stosowne pisma i dokumenty, a także reprezentuje Stronę w sporze sądowym. Adwokaci udzielają także informacji w zakresie zmian, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawnicy przekazują także aktualne wiadomości dotyczące rozliczeń delegacji służbowych, zmian w OFE, uprawnień zakładowych organizacji związkowych, itp.

Nieważny agnaż prezesa

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np. zastanawiać się nad tym, czy odwołanie z funkcji członka zarządu stanowi wystarczającą przesłankę rozwiązania umowy o pracę.[...]

Właściwa forma poinformowania pracodawcy o ochronie związkowej

Artykuł Moniki Niemeczek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Pismo zarządu organizacji związkowej informujące pracodawcę o pracownikach objętych ochroną szczególną powinno jedynie zawierać imienne wskazanie tych pracowników, nie ma konieczności dołączania do niego uchwały Związku. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I PK 115/15.

Moment powstania ochrony

Ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje od chwili zawiadomienia pracodawcy przez Związek o uchwale zarządu zakładowej organizacji związkowej wskazującej[...]

Margines rzeczywistości

W sprawie mobbingu wszystko niemal jest trochę dwuznaczne.

Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie prawnym, w Polsce nie doczekało się należytej atencji. Tu trudno mieć do kogokolwiek o to indywidualnie adresowane pretensje. Istota rzeczy zawiera się w obciążeniach historycznych jak i w obecnej fazie rozwoju kapitalizmu w Polsce.

Z drugiej strony mamy liczne pozory publicznego nagłośnienia i docenienia tematu.

Paternalizm i wyzysk

Stosunki pracy w Polsce Ludowej były paternalistyczne. Z jednej strony formalnie pracownik był bardzo ważny i należało się[...]

Internet i mail jak woda i powietrze

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny – w wielu dziedzinach prawo pracy z premedytacją odmawia przyjęcia wiążących regulacji, licząc się z ryzykiem, że takich ustaleń po prostu nie da się wprowadzić. Do tych miękko regulowanych[...]

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15). Dotyczyła ona kwestii obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.[...]

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

Opracowanie Diany Kanarek, Karoliny Lang i Moniki Niemeczek dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 22 lipca 2016 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 lipca pod poz. 1053. W związku z tym, że jej [...]

 Do góry