Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Częstą praktyką pracodawców staje się zawieranie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W przypadku dużych przedsiębiorców kształtuje się wręcz praktyka korporacyjna, zgodnie z którą z pracownikami zatrudnianymi powyżej określonego szczebla umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest zawierana równocześnie wraz z podpisaniem umowy o pracę. Podpisana umowa o zakazie konkurencji jest następnie najczęściej odkładana ad acta i zapominana. [...]

Swobodny przepływ – ułatwienia

Dnia 14 kwietnia przyjęty został przez Radę Unii Europejskiej uzgodniony z Parlamentem Europejskim projekt dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Zawarte w dyrektywie rozwiązania ułatwić mają dochodzenie, obecnie już przysługujących praw mobilnym pracownikom. Państwa Wspólnoty zobowiązane zostały do zapewnienia procedur dochodzenia roszczeń przez pracowników na drodze sądowej, w sytuacji gdy ich prawa zostają w sposób nieuzasadniony ograniczone. Oprócz pracowników możliwość sądowego dochodzenia[...]

Bez godzin nadliczbowych

Brak jest konieczności płacenia dodatku za godziny nadliczbowe wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony na część etatu wykonuje dodatkową pracę poza ustalonym wymiarem, jednak wykonanie dodatkowych zleceń nie powoduje przekroczenia ośmiu godzin w ciągu dnia a sposób rozliczenia takich zajęć nie został uwzględniony w umowie o pracę.  Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku (sygn. akt I PK 249/13). [...]

Polski kodeks pracy nielegalny

Wydany dnia 13 marca 2014 roku (C-38/13) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczący okresów wypowiedzenia umów o pracę zmieni polską rzeczywistość. Pytanie prejudycjalne zadane zostało przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wedle orzeczenia Trybunału, sprzeczny z prawem wspólnotowym – z regulacją dotycząca zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę – jest polski przepis, wedle którego okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi dwa tygodnie, w przypadku kiedy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest dłuższy, nawet[...]

Kara za złą organizację czasu pracy

Tylko w przypadku złego zorganizowania czasu pracy przez pracodawcę i stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą dochodzić wypłacenia dodatku za pracę wykonywaną poza obowiązującą ich normą czasu pracy. Dotychczasową linię orzeczniczą podtrzymał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 5 marca 2014 roku (II PK 135/13). Jeśli kierujący komórką organizacyjną źle zarządza pracą swoją i swoich podwładnych, nie może domagać się wypłacenia dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Co do zasady osobom na kierowniczych[...]

Zmiana w kodeksie - dozwolona niedziela

Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy, weszła w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta – rozszerzono katalog prac których wykonywanie w te dni jest dozwolone. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał potrzebę zwiększania konkurencyjności polskiego rynku pracy jako przyczynek do wprowadzenia wskazanych zmian, zmiany te bowiem odnoszą się w znacznej mierze do prac przy świadczeniu usług transgranicznych[...]

 Do góry