Za fałszywe raporty bez wypowiedzenia

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia działanie pracownika stanowiące ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na sporządzeniu niezgodnych z prawdą raportów z dokonanych czynności w ramach wypełniania obowiązków służbowych. W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy (III PK 50/13) powódka zatrudniona na stanowisku przedstawiciela medycznego sporządzała raporty z wizyt u lekarzy będących klientami jej pracodawcy. Raporty oparte były jednak na nieprawdziwych informacjach – przykładowo raport został sporządzony z wizyty która nie[...]

Klauzula faktyczności

W swoim wyroku z dnia 8 stycznia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PK 146/13) podniósł, że skuteczność zakazu konkurencji zależy od tego, czy kolejni pracodawcy zatrudniający pracownika faktycznie ze sobą konkurują, a nie czy prowadzą działalność na tym samym rynku regulowanym. Zauważono, że istotą zakazu konkurencji jest ochrona pracodawcy przed możliwością ujawnienia przez byłego pracownika informacji dla pracodawcy istotnych, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. Sąd w szeroki sposób odniósł się do kwestii konkurowania ze sobą przedsiębiorców.[...]

Wzrost minimalnego wynagrodzenia - wzrost kosztów zatrudnienia

Osiemdziesiąt złotych - o tę właśnie kwotę zmieniła się z dniem 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia, która obecnie wynosi 1680 złotych brutto.

Kwota minimalnej płacy stanowi podstawę ustalenia innych świadczeń pracowniczych, których wysokość automatycznie od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie, są to: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalne[...]

Zakaz konkurencji w ramach swobody umów

Czy przy zmianie pracy można swobodnie wybrać nowego pracodawcę w sytuacji gdy obowiązki wykonywane były na podstawie umowy cywilnoprawnej? Jak niedawno zauważył Sąd Najwyższy (wyrok z 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt V CSK 30/13), z zasady swobody umów wynika możliwość zawarcia w umowie cywilnoprawnej, na podstawie której świadczona jest praca, zakazu konkurencji. W rozważanej sprawie Sąd odniósł się do zagadnienia dotyczącego zawarcia w umowie o świadczenie usług zakazu zawarcia umowy z przedsiębiorcą konkurencyjnym dla dotychczasowego zatrudniającego. Zakaz konkurencji,[...]

Czas pracy - zmiany odpowiedzią na potrzeby pracodawców

Z dniem 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 896), nowelizacja obowiązuje od sierpnia 2013 roku, jednak dopiero teraz zyskuje na znaczeniu, mając na uwadze najistotniejszą zmianę jaka z niej wynika – możliwość wprowadzenia przez pracodawcę rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Zmienione przepisy umożliwiają pracodawcom uelastycznienie czasu pracy – uzyskali oni możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego[...]

 Do góry