Praca cudzoziemca łatwiej dostępna

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1650). Akt ten wprowadza nowe procedury w zakresie uzyskania zezwolenia na podjęcie pracy w Polsce przez obcokrajowców. W dotychczasowym stanie prawnym to pracodawca występował o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, którego chciał zatrudnić. Po zmianach, cudzoziemiec zgodę na pobyt czasowy oraz na pracę otrzyma w zezwoleniu obejmującym oba te uprawnienia, w ramach jednej procedury. Wprowadzone zostały również dodatkowe rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy - [...]

Służbowa skrzynka pracownika

Mniej więcej dziesięć lat temu polska doktryna prawa pracy i danych osobowych zajęła się tematem monitoringu pracownika. Pojawiło się wówczas kilka interesujących wypowiedzi, niemniej, w ich następstwie nie doszło do jakichkolwiek nowych uregulowań prawnych, a orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego, pozostało w tej sprawie raczej ubogie.

Najbardziej praktyczne zjawisko

Tymczasem, w praktyce prawa pracy, w szczególności w sporach pracowniczych i związanych z ochroną konkurencji, regularnie pojawia się zagadnienie dopuszczalności wykorzystania skrzynki mailowej pracownika.[...]

Matka bez macierzyńskiego

Umowa o macierzyństwo zastępcze, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie stanowi dla matki zamawiającej podstawy ubiegania się o przyznanie urlopu macierzyńskiego.W sprawie będącej przedmiotem rozważań Trybunału, w której wyrok zapadł 18 marca 2014 roku (C-167/12), kobiecie która zawarła umowę o macierzyństwo zastępcze i w jej wyniku została matką, nie został udzielony przez pracodawcę płatny urlop należny kobiecie w sytuacji narodzin dziecka. Kwestią problematyczną są uprawnienia matki zamawiającej, której dziecko przychodzi na świat[...]

67 i koniec

Nic już nie stoi na przeszkodzie temu aby każdy z nas pracował do 67. roku życia. Po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepisy wprowadzający wyższy wiek emerytalny są zgodne z Konstytucją, zarówno kobiety jak i mężczyźni będą zobligowani do, odpowiednio,  7 i 2 lat dłuższej, niż to było dotychczas, pracy.Największe emocje rozstrzygnięcie to wzbudza pośród polityków, sprawa w końcu jest bardzo medialna.Kontrowersje związane z nowelizacją odzwierciedla fakt wyrażenia, aż przez sześciu sędziów Trybunału, zdania odrębnego do wyroku.[...]

Porządki w dniach wolnych

Majówka minęła niezwykle szybko, teraz czas na jej rozliczenie… Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie pracy, każde święto generujące dzień wolny od pracy, przypadające w dniu innym niż niedziela, powinno obniżać wymiar czasu pracy o 8 godzin. Tegoroczna majówka dostarczyła wzorowy przykład sytuacji opisanej przepisami prawa pracy – święto Konstytucji 3 Maja wypadło akurat w sobotę. Pamiętać jednak trzeba, że to pracodawca jest uprawniony do wyznaczenia dnia wolnego. Wielu pracodawców jako dzień wolny wyznaczyło piątek – 2 maja, kto jednak tego nie zrobił[...]

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Jeden z klientów Kancelarii, biuro projektowe o międzynarodowej renomie został pozwany przez pracownika, któremu zostało złożone przez klienta oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

Powód żądał odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone pracownikowi na skutek powzięcia przez pracodawcę informacji o ciężkim naruszeniu przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych polegające w szczególności na tym, iż Powód będąc pracownikiem ujawniał[...]

 Do góry