Program motywacyjny - problemy podatkowe

W podatkach nie ma prostych sytuacji.

Pracownicy otrzymujący akcje w ramach programu motywacyjnego słusznie traktują je jako nadzwyczajny bonus, coś w rodzaju promesy przyszłego dochodu i oczywiście nigdzie na świecie nie ma takiego zwyczaju, by z tytułu otrzymania tych akcji pracownicy płacili jakiekolwiek kwoty.

Prawo podatkowe (ustawa PIT) zdecydowanie zamierzała wyjść na przeciw tego rodzaju przekonaniu, formułując art. 24 ust. 11, zgodnie z którym dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie[...]

Wypowiedzenie umowy – do's i don'ts

Obecna sytuacja ekonomiczna i niedawny kryzys gospodarczy, odczuwany przez niektóre branże także i dziś, zmusił wielu pracodawców do restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia dotyczą przy tym nie tylko szeregowych pracowników, lecz również szeroko pojętej kadry kierowniczej i menadżerskiej. W konsekwencji, gros pracodawców musi obecnie stawić czoła ryzyku wystąpienia przez zwolnionego pracownika na drogę sądową i uczestniczenia w procesie. Ryzyko to rośnie zaś proporcjonalnie do szczebla zajmowanego przez pracownika w ramach struktury organizacyjnej pracodawcy. Prawnicy Kancelarii[...]

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Częstą praktyką pracodawców staje się zawieranie z pracownikami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W przypadku dużych przedsiębiorców kształtuje się wręcz praktyka korporacyjna, zgodnie z którą z pracownikami zatrudnianymi powyżej określonego szczebla umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest zawierana równocześnie wraz z podpisaniem umowy o pracę. Podpisana umowa o zakazie konkurencji jest następnie najczęściej odkładana ad acta i zapominana. [...]

Swobodny przepływ – ułatwienia

Dnia 14 kwietnia przyjęty został przez Radę Unii Europejskiej uzgodniony z Parlamentem Europejskim projekt dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Zawarte w dyrektywie rozwiązania ułatwić mają dochodzenie, obecnie już przysługujących praw mobilnym pracownikom. Państwa Wspólnoty zobowiązane zostały do zapewnienia procedur dochodzenia roszczeń przez pracowników na drodze sądowej, w sytuacji gdy ich prawa zostają w sposób nieuzasadniony ograniczone. Oprócz pracowników możliwość sądowego dochodzenia[...]

Bez godzin nadliczbowych

Brak jest konieczności płacenia dodatku za godziny nadliczbowe wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony na część etatu wykonuje dodatkową pracę poza ustalonym wymiarem, jednak wykonanie dodatkowych zleceń nie powoduje przekroczenia ośmiu godzin w ciągu dnia a sposób rozliczenia takich zajęć nie został uwzględniony w umowie o pracę.  Tak orzekł Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 roku (sygn. akt I PK 249/13). [...]

Polski kodeks pracy nielegalny

Wydany dnia 13 marca 2014 roku (C-38/13) wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczący okresów wypowiedzenia umów o pracę zmieni polską rzeczywistość. Pytanie prejudycjalne zadane zostało przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wedle orzeczenia Trybunału, sprzeczny z prawem wspólnotowym – z regulacją dotycząca zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę – jest polski przepis, wedle którego okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi dwa tygodnie, w przypadku kiedy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest dłuższy, nawet[...]

 Do góry