Wzrost minimalnego wynagrodzenia - wzrost kosztów zatrudnienia

Osiemdziesiąt złotych - o tę właśnie kwotę zmieniła się z dniem 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia, która obecnie wynosi 1680 złotych brutto.

Kwota minimalnej płacy stanowi podstawę ustalenia innych świadczeń pracowniczych, których wysokość automatycznie od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie, są to: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalne[...]

Zakaz konkurencji w ramach swobody umów

Czy przy zmianie pracy można swobodnie wybrać nowego pracodawcę w sytuacji gdy obowiązki wykonywane były na podstawie umowy cywilnoprawnej? Jak niedawno zauważył Sąd Najwyższy (wyrok z 5 grudnia 2013 roku, sygn. akt V CSK 30/13), z zasady swobody umów wynika możliwość zawarcia w umowie cywilnoprawnej, na podstawie której świadczona jest praca, zakazu konkurencji. W rozważanej sprawie Sąd odniósł się do zagadnienia dotyczącego zawarcia w umowie o świadczenie usług zakazu zawarcia umowy z przedsiębiorcą konkurencyjnym dla dotychczasowego zatrudniającego. Zakaz konkurencji,[...]

Czas pracy - zmiany odpowiedzią na potrzeby pracodawców

Z dniem 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona ustawą z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 896), nowelizacja obowiązuje od sierpnia 2013 roku, jednak dopiero teraz zyskuje na znaczeniu, mając na uwadze najistotniejszą zmianę jaka z niej wynika – możliwość wprowadzenia przez pracodawcę rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Zmienione przepisy umożliwiają pracodawcom uelastycznienie czasu pracy – uzyskali oni możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego[...]

 Do góry