Kara za złą organizację czasu pracy

Tylko w przypadku złego zorganizowania czasu pracy przez pracodawcę i stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą dochodzić wypłacenia dodatku za pracę wykonywaną poza obowiązującą ich normą czasu pracy. Dotychczasową linię orzeczniczą podtrzymał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 5 marca 2014 roku (II PK 135/13). Jeśli kierujący komórką organizacyjną źle zarządza pracą swoją i swoich podwładnych, nie może domagać się wypłacenia dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Co do zasady osobom na kierowniczych[...]

Zmiana w kodeksie - dozwolona niedziela

Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy, weszła w życie zmiana Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta – rozszerzono katalog prac których wykonywanie w te dni jest dozwolone. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub święto przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazał potrzebę zwiększania konkurencyjności polskiego rynku pracy jako przyczynek do wprowadzenia wskazanych zmian, zmiany te bowiem odnoszą się w znacznej mierze do prac przy świadczeniu usług transgranicznych[...]

Konstytucyjna utrata zasiłku

25 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zgodne są z Konstytucją (z art. 67 ust. 1 przewidującym prawo obywatela do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy) przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przewidujące utratę przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania odpłatnej pracy, nawet w niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jednakże za wynagrodzeniem w stawce przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia[...]

Za fałszywe raporty bez wypowiedzenia

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia działanie pracownika stanowiące ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na sporządzeniu niezgodnych z prawdą raportów z dokonanych czynności w ramach wypełniania obowiązków służbowych. W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy (III PK 50/13) powódka zatrudniona na stanowisku przedstawiciela medycznego sporządzała raporty z wizyt u lekarzy będących klientami jej pracodawcy. Raporty oparte były jednak na nieprawdziwych informacjach – przykładowo raport został sporządzony z wizyty która nie[...]

Klauzula faktyczności

W swoim wyroku z dnia 8 stycznia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PK 146/13) podniósł, że skuteczność zakazu konkurencji zależy od tego, czy kolejni pracodawcy zatrudniający pracownika faktycznie ze sobą konkurują, a nie czy prowadzą działalność na tym samym rynku regulowanym. Zauważono, że istotą zakazu konkurencji jest ochrona pracodawcy przed możliwością ujawnienia przez byłego pracownika informacji dla pracodawcy istotnych, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. Sąd w szeroki sposób odniósł się do kwestii konkurowania ze sobą przedsiębiorców.[...]

Wzrost minimalnego wynagrodzenia - wzrost kosztów zatrudnienia

Osiemdziesiąt złotych - o tę właśnie kwotę zmieniła się z dniem 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia, która obecnie wynosi 1680 złotych brutto.

Kwota minimalnej płacy stanowi podstawę ustalenia innych świadczeń pracowniczych, których wysokość automatycznie od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie, są to: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalne[...]

 Do góry