Wzrost minimalnego wynagrodzenia - wzrost kosztów zatrudnienia

Osiemdziesiąt złotych - o tę właśnie kwotę zmieniła się z dniem 1 stycznia 2014 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia, która obecnie wynosi 1680 złotych brutto.

Kwota minimalnej płacy stanowi podstawę ustalenia innych świadczeń pracowniczych, których wysokość automatycznie od 1 stycznia 2014 roku ulegnie zmianie, są to: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas choroby, odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalne kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Co więcej, zmianie ulega podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co niesie za sobą wzrost kosztów zatrudnienia pracownika.

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia wiąże się z  obowiązkiem dostosowania istniejących już umów o pracę, w których jako kwota wynagrodzenia zostało ustalone wynagrodzenia minimalne oraz umów, w których wynagrodzenie było wyższe od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2013 roku, jednak równocześnie niższe od aktualnie ustalonej płacy minimalnej. Zmiany umów powinny zostać dokonane drogą porozumienia zmieniającego. W pewnych przypadkach, zmiana wynagrodzenia minimalnego na aktualne odbędzie się niejako automatycznie, z mocy ustawy. Są to sytuacje, gdy w umowie świadczenie zostało określone, jako „wynagrodzenie odpowiadające wynagrodzeniu minimalnemu”.

Po zmianach, także osoby otrzymujące zasiłek macierzyński i chorobowy otrzymają te świadczenia w wyższej wysokości biorąc pod uwagę, iż są one także ustalane na podstawie wynagrodzenia minimalnego. Zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia wydaje się być niewielka, a jednak ma doniosłe znaczenie, raczej negatywne dla pracodawców, a pozytywne dla pracowników, o których interes stara się troszczyć ustawodawca. Beneficjentem jest także Państwo, które zyska na wzroście składek ubezpieczeniowych, jakie będą musieli płacić pracodawcy.

 Do góry