Klauzula faktyczności

W swoim wyroku z dnia 8 stycznia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PK 146/13) podniósł, że skuteczność zakazu konkurencji zależy od tego, czy kolejni pracodawcy zatrudniający pracownika faktycznie ze sobą konkurują, a nie czy prowadzą działalność na tym samym rynku regulowanym. Zauważono, że istotą zakazu konkurencji jest ochrona pracodawcy przed możliwością ujawnienia przez byłego pracownika informacji dla pracodawcy istotnych, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. Sąd w szeroki sposób odniósł się do kwestii konkurowania ze sobą przedsiębiorców. Zakres faktycznie wykonywanej działalności nie musi się pokrywać, aby można było uznać, że określone podmioty ze sobą konkurują. Tym samym pracownicy z większą starannością muszą wiązać się z kolejnymi pracodawcami – złamanie zakazu konkurencji może nastąpić bowiem również wtedy kiedy nowy pracodawca nie prowadzi działalność identycznej, według klasyfikacji PKD, z pracodawcą dotychczasowym.

 Do góry