Kara za złą organizację czasu pracy

Tylko w przypadku złego zorganizowania czasu pracy przez pracodawcę i stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą dochodzić wypłacenia dodatku za pracę wykonywaną poza obowiązującą ich normą czasu pracy. Dotychczasową linię orzeczniczą podtrzymał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 5 marca 2014 roku (II PK 135/13). Jeśli kierujący komórką organizacyjną źle zarządza pracą swoją i swoich podwładnych, nie może domagać się wypłacenia dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Co do zasady osobom na kierowniczych stanowiskach dodatek nie przysługuje, w wyjątkowych sytuacjach może on jednak zostać przyznany, jeśli okoliczności sprawy wskazują, że wypłacenie takiej rekompensaty będzie uzasadnione. 

 Do góry