Swobodny przepływ – ułatwienia

Dnia 14 kwietnia przyjęty został przez Radę Unii Europejskiej uzgodniony z Parlamentem Europejskim projekt dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Zawarte w dyrektywie rozwiązania ułatwić mają dochodzenie, obecnie już przysługujących praw mobilnym pracownikom. Państwa Wspólnoty zobowiązane zostały do zapewnienia procedur dochodzenia roszczeń przez pracowników na drodze sądowej, w sytuacji gdy ich prawa zostają w sposób nieuzasadniony ograniczone. Oprócz pracowników możliwość sądowego dochodzenia roszczeń uzyskają także członkowie ich rodzin. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie także do ustanowienia na szczeblu krajowym struktur, mających promować korzystanie z praw do swobodnego przepływu pracowników. Czasu na implementację dyrektywy będzie dość, bo aż dwa lata, a korzyści dla osób wyjeżdżających za pracą mogą okazać się znaczące.

 Do góry