Kolejne zmiany w czasie pracy pracowników medycznych

Dotychczas było tak, że wybrani pracownicy w jednostkach trudniących się świadczeniem określonych zabiegów takich jak, między innymi: radiologia, radioterapia, fizykoterapia, histopatologia, nie mogli pracować dłużej niż 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Od dnia 2 lipca 2014 roku limit ten zwiększony zostanie do 7 godzin i 35 minut. Zmiana powyższa wynika przede wszystkim z postępu technologicznego, wcześniejsze maksimum – 5 godzin dziennie – wynikało z faktu dużej szkodliwości dłuższej pracy przy obsłudze urządzeń, których działanie narażać może przykładowo na promieniowanie. Z dniem 2 lipca traci moc art. 214 ustawy o działalności leczniczej określający limit 5 godzin, zastąpiony zostanie przepisem art. 93 tej ustawy, na mocy którego czas pracy wskazanych pracowników nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca chcąc aby pracownik, którego czas pracy może ulec zmianie przez wzgląd na wskazaną regulację, pracował dłużej, powinien pomyśleć o dokonaniu odpowiednich zmian w umowie drogą  wypowiedzenia zmieniającego bądź tez w regulaminie pracy. W sytuacji zaś jeśli z żadnych wewnątrzzakładowych aktów nie wynika wymiar czasu pracy, zmiany zaczną obowiązywać wskazanych pracowników automatycznie wraz z uchyleniem art. 214 – przykładowo jeśli w umowie określono wymiar czasu pracy jako „pełny” bądź tez jeśli w regulaminie pracy odwołano się do przepisów ustawy o działalności leczniczej w tym zakresie.

 Do góry