Koszty noclegu kierowcy śpiącego w kabinie

W dniu 12 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące pracy kierowców – uchwałą 7 sędziów przesądzono, że jako zapewnienie bezpłatnego noclegu kierowcy samochodu ciężarowego realizującego przewóz w transporcie międzynarodowym nie może być traktowane wydzielenie miejsca do spania w kabinie pojazdu. Tym samym pracownikowi, który w czasie realizowania przejazdu międzynarodowego śpi w takiej kabinie, rezygnując z dogodniejszego miejsc,  przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ustęp 1-3 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) albo na warunkach korzystniejszych wynikających z umowy o pracę, układu zbiorowego pracy lub innych przepisach prawa pracy.
Kwestia powyższa była już wcześniej wielokrotnie rozważana przez Sąd Najwyższy, linia orzecznicza szła w kierunku przyjęcia, że zapewnienie noclegu w kabinie samochodu nie stanowi odpowiedniej formy bezpłatnego noclegu o wystarczającym standardzie. Niemniej jednak znajdziemy również odmienne orzeczenia, przykładowo wyrok z 4 czerwca 2013 roku (sygnatura akt II PK 296/12), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że wyposażenie pojazdu w miejsce do spania stanowi  wystarczającą formę dostarczenia kierowcy bezpłatnego noclegu, które nie rodzi obowiązku wypłaty rekompensaty. Wobec rozbieżności w orzecznictwie powiększony skład Sądu Najwyższego podjął się rozstrzygnięcia tego zagadnienia prawnego. W uchwale z 12 czerwca 2014 roku (sygnatura akt II PZP 1/14) Sąd zauważył, że znaczenia ma nie tylko samo zapewnienie miejsca na nocleg ale również jego jakość, tak więc, mimo dostarczenia miejsca na nocleg w przystosowanej do tego wydzielonej i homologowanej kabinie pojazdu, nie można mówić, iż pracodawca spełnił spoczywający na nim obowiązek zagwarantowania kierowcy bezpłatnego noclegu.

 Do góry