Należna nagroda

O zakazie konkurencji pisaliśmy już niejednokrotnie, biorąc pod uwagę iż instytucja ta jest coraz częściej stosowana, co i rusz wyłania się na tym tle nowe zagadnienie prawne wymagające rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy.

W sprawie rozważanej w ostatnim czasie (wyrok z dnia 23 maja 2014 roku, sygnatura akt II PK 273/13) mimo braku zawarcia między stronami umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, pracodawca spierający się z byłym pracownikiem na zakaz konkurencji się powołał. Pracownikowi temu odmówiono wypłaty kolejnych transz obiecanej, podzielonej na 3 części, nagrody. Pracodawca odmawiając wypłaty 2 transzy należnej nagrody powołał się na fakt, że pracownik ten wypowiedział umowę, po czym podjął pracę u podmiotu konkurencyjnego względem wcześniejszego pracodawcy.

Z rozstrzygnięcia Sądu wynika jednoznacznie, że nie można uzależnić wypłaty wcześniej przyznanej (oraz wymagalnej) nagrody od faktu czy osoba której ją przyznano podjęła pracę u podmiotu konkurencyjnego względem pracodawcy który nagrodę przyznał. Celem powstrzymania zatrudnionego przed odejściem do konkurenta pracodawcy, powinno się zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji. Jeśli zaś umowy takiej nie zawarto, powoływanie się na podjęcie przez byłego pracownika pracy u konkurenta jako uzasadnienie wypłaty obiecanej nagrody stanowić będzie obejście przepisów prawa pracy.
Do nagród nie stosuje się przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę, możliwość przyznania gratyfikacji, ustanowiona w art. 105 Kodeksu Pracy, stanowi szczególne uprawnienie pracodawcy. Nie ma znaczenie kiedy taka nagroda zostanie wypłacona, nie jest w żaden sposób regulowany termin wypłacenia nagrody poza ewentualnym samodzielnym, dobrowolnym ustaleniem pracodawcy. Co więcej, wypłacenie przyznanej gratyfikacji, jeśli nie sprzeciwia się to obowiązującym przepisom ani nie doprowadza do ich obejścia, może zostać uzależnione od spełnienia określonego warunku. I tak, można uzależnić wypłacenie nagrody od faktu pozostawania w stosunku zatrudniania otrzymującego nagrodę z przyznającym ją pracodawcą, ale od zawarcia umowy z konkurentem już nie. Przeciwdziałać podejmowaniu pracy przez byłych pracowników u konkurenta ma bowiem umowa o zakazie konkurencji, w sytuacji jeśli umowy takiej nie ma, powoływanie się na zakaz konkurencji jako podstawy nie wypłacenia nagrody stanowić będzie, w opinii Sądu Najwyższego, obejście przepisów o zakazie konkurencji – art. 1012 Kodeksu pracy.

 Do góry