Staże do zmiany

    •  Aleksandra Sypniewska
  • Komentarze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej musi pochylić się nad regulacjami w zakresie staży absolwenckich, Rada Unii Europejskiej wydała bowiem zalecenia dotyczące ram jakości dla staży, do końca 2015 roku w polskim ustawodawstwie powinny zostać wprowadzone przepisy wdrażające wskazane zalecenia, a tym samym gwarantujące poprawę sytuacji młodych osób staże odbywających.

Motywację dla Rady UE do wydania wskazanych zaleceń stanowiły wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, że pierwsza praca podejmowana przez młodych europejczyków znacznie odbiega jakością od pożądanej.

Jakość odbywanych przez absolwentów staży ma polepszyć zapewnienie między innymi: formy pisemnej umowy o staż, ustanowienie maksymalnego - sześciomiesięcznego okresu trwania stażu, zagwarantowanie prawa do urlopu czy dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego która ze stron umowy go dokonuje. Młodej osobie odbywającej staż zostanie również przydzielony mentor.    

 Do góry