Czas pracy niepełnosprawnych

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w którym uznał za niekonstytucyjny art. 15 ustęp 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przepis ten przewidywał konieczność posiadania zaświadczenia lekarskiego przez osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które potwierdzałoby celowość stosowania do takiego pracownika skróconej normy czasu pracy w wymiarze 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Konieczność uzyskania takiego zaświadczenia lekarskiego aby móc skorzystać ze wskazanego uprawnienia wprowadzona została na mocy nowelizacji ww. ustawy z 2010 roku.

Trybunał Konstytucyjny uznał wskazany przepis, we wskazanym zakresie, za niezgodny z ustawą zasadniczą w zakresie w jakim przewiduje konieczność uzyskania zaświadczenia lekarskiego celem skrócenia czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wprowadzona regulacja przestałaby obowiązywać, na mocy wyroku Trybunału, w najbliższym czasie – 10 lipca 2014 roku, jednak Sejm przyjął ustawę, przedstawioną obecnie Prezydentowi do podpisu, w której przewidział znowelizowanie art. 15 tak aby odpowiadał on wskazaniom Trybunału, a tym samym pozostawał w zgodzie z konstytucją.  

 

 Do góry