Delegowanie a ZUS

Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z możliwości jaką jest delegowanie pracowników do pracy za granicą w innym kraju Unii Europejskiej.

Warunki delegowania pracowników do pracy na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej określa dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy dyrektywy dotyczą przypadków wysyłania pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego w celu wykonywania w tym kraju umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a innym przedsiębiorcą będącym odbiorcą usług.

W ramach takiej delegacji pracownik świadczy pracę dla podmiotu w innym kraju pozostając w stosunku zatrudnienia z pracodawcą polskim. Przy spełnieniu określonych warunków składki na ubezpieczenie społeczne mogą być płacone przez pracodawcę w polskim urzędzie według zasad na jakich działa rodzimy system zabezpieczenia społecznego. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie wobec czego taka forma świadczenia usług poprzez dostarczanie pracowników jest bardzo atrakcyjną i coraz częściej stosowana. Jednym z warunków aby można było płacić składki w Polsce za pracowników wykonujących pracę w innym państwie jest konieczność aby przeważający zakres działalności pracodawcy wykonywany był właśnie tu – według wskazań unijnych organów, podmiot delegujący pracowników powinien wypracowywać 25% swojego przychodu w kraju pochodzenia. W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał orzeczenie – wyrok z 4 czerwca 2014 roku, sygnatura akt II UK 565/13 – w którym odniósł się do powyższego wymogu stwierdzając, że jest to najważniejsza przesłanka określenia czy przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność w określonym kraju, w którym chce również płacić składki na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników. Firma będąca strona postępowania, której przychody w Polsce zmniejszyły się z 32% do 12% ogółu jej przychodu, tym samym nie spełniając powyższego wymogu została zmuszona do płacenia składek w miejscu delegowania pracowników.

 Do góry