Świadczenia po śmierci

    •  Aleksandra Sypniewska
  • Komentarze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z zadanym przez niemiecki sąd krajowy pytaniem prejudycjalnym zajął się kwestią ekwiwalentu za zaległy urlop (wyrok z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygnatura C-118/13).

Trybunał jednoznacznie orzekł, że prawo wspólnotowe stoi w sprzeczności za regulacjami krajowymi bądź praktykami, które wykluczają konieczność wypłacenia przez pracodawcę takiego ekwiwalentu w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika. Przeszkodę dla regulacji krajowych wykluczających wypłatę ekwiwalentu w takich sytuacjach ma stanowić art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  4 listopada 2003 roku dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, który stanowi o konieczności podjęcia przez państwa członkowskie niezbędnych środków celem zapewnienia aby każdy pracownik był uprawniony do corocznego, płatnego urlopu.

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop mimo iż stosunek pracy został zakończony w skutek śmierci pracownika. Polskie przepisy są w tej kwestii zgodne z regulacjami unijnymi – w myśl bowiem art. 631 Kodeksu pracy, po śmierci pracownika prawa majątkowe wynikającego ze stosunku pracy którego był stroną przechodzą na określonych członków jego rodziny.

 Do góry