Wynagrodzenie pracownika-wspólnika

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Fakt iż pracownik spółki poza świadczeniem pracy dodatkowo pełni funkcję członka zarządu oraz jest wspólnikiem tejże spółki, nie powinien mieć wpływu na jego pracownicze uprawnienia takie jak ochrona wynagrodzenia wynikająca ze stosunku pracy. W ten sposób, w duchu propracowniczym wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lipca 2014 roku, sygnatura I PK 21/14.

Sąd Najwyższy wskazał że niezależnie od tego jakiego typu relacje łączą pracownika ze spółką – handlowe i cywilne –  to stosunek pracy powinien być traktowany jako najważniejszy. Mimo innych, dodatkowych więzów pracownikowi takiemu przysługuje ochrona stosunku pracy na podstawie przepisów prawa pracy. 

Sprawa w której zapadło przywoływane orzeczenie jest tym bardziej ciekawa jeśli weźmiemy pod uwagę, iż zagadnienie dotyczyło podwyższonego takiemu pracownikowi wynagrodzenia w niedługim okresie przed ogłoszeniem upadłości spółki. Wobec powyższego syndyk masy upadłości doszukiwał się w takim podwyższeniu wynagrodzenia bezskutecznej względem masy upadłości czynności odpłatnej dokonanej przez spółkę z jej wspólnikiem. Mimo to Sąd wskazał, że podwyższenie wynagrodzenia w przedstawionym stanie faktycznym było uzasadnione a tym samym brak jest podstaw do zwrotu przez pracownika części wynagrodzenia.

 Do góry