Wyjścia osobiste pracownika - jak to działa

Rok 2013 był dla pracowników szczególny, oprócz ruchomego czasu pracy, mechanizmu niezwykle dogodnego, wprowadzono również nowe regulacje w zakresie wyjść osobistych pracowników – w art. 151 Kodeksu pracy przewidziany został § 21, który przewiduje wyjątek od zasady zgodnie z którą praca świadczona ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub przedłużony dobowy wymiar czasu, stanowi pracę nadliczbową. Nowelizacją z lipca 2013 roku wprowadzono możliwość odpracowywania wyjść osobistych przez pracownika który to czas odpracowywania nie zostanie uznany za pracę w nadgodzinach w związku z czym pracownik nie nabędzie uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia. Jednocześnie jednak odpracowywanie nie może powodować naruszenia dobowego i tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku – czyli odpowiednio 11 i 35 godzin. Warunkiem udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych jest złożenie pisemnego wniosku przez pracownika. Poza wskazanym, żadne inne szczególne wymogi w zakresie udzielania a także odpracowywania takiego wyjścia nie zostały przez ustawodawcę przewidziane, niemniej jednak wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy mogą przewidywać doprecyzowanie kwestii formalnych.
Niewątpliwie regulacja ta stanowi ułatwienie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, którzy chętniej udzielą zwolnienia wiedząc, iż nie będą zobowiązani do wypłaty pracownikowi dodatkowych świadczeń. Wskazać wypada, że najdogodniejsze będzie jeśli pracownik odpracuje wyjście osobiste w tym samym miesiącu, w którym z niego skorzystał, nie będzie bowiem konieczne dokonywanie w takim wypadku zmian w wysokości przysługującego mu wynagrodzenia.

 Do góry