Zaległy urlop

    •  Aleksandra Sypniewska
  • Komentarze

Nieudzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Pracodawca bowiem obowiązany jest udzielić swemu podwładnemu urlopu w wymiarze i w terminie przewidzianymi w Kodeksie pracy. Mimo, że co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop w tym samym roku w którym nabył do niego prawo, jednak ustawodawca przewidział możliwość udzielenia urlopu zaległego za rok poprzedni do 30 września roku następnego, regulacja prawna ustalająca taki termin obowiązuje od roku 2012. 30 września 2014 roku mija więc termin udzielenia urlopów za rok 2013, kto więc jest dłużny swojemu pracownikowi kilka bądź kilkanaście dni należnego wypoczynku, powinien się pośpieszyć z jego udzielaniem. Niewykorzystany i w tym terminie zaległy urlop może być również oddany pracownikowi później, po dniu 30 września, jednak pracodawca w takiej sytuacji musi liczyć się z popełnianym wykroczeniem i konsekwencjami z jego popełniania wynikającymi.

 Do góry