Umowy terminowe z ustawy antykryzysowej

23 września Sąd Najwyższy w składzie 7-osobowym odpowiedział na pytanie prawne, przedstawione we wniosku Pierwszego Prezesa Sądu, dotyczące umów terminowych zawartych na okres 24 miesięcy na podstawie przepisów ustawy antykryzysowej. Obecnie już ustawa antykryzysowa, a właściwie ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, nie obowiązuje, obowiązywała w okresie od sierpnia 2009 roku do grudnia 2011 roku. Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dalszej skuteczności umowy o pracę po przekroczeniu okresu 24 miesięcy na który umowa została zawarta wskazując, że po upływie tego czasu umowa przekształci się w zawartą na czas nieokreślony, w sytuacji gdy zatrudnienie jest kontynuowane. Dalsze trwanie zatrudnienia wiąże się bowiem z dorozumianym zawarciem kontraktu o charakterze stałym. Zapewne są osoby, które wcześniej zatrudnione we wskazanym wyżej trybie, teraz kontynuują zatrudnienie na podstawie kolejnej umowy terminowej, jednak po wyrażeniu przez Sąd Najwyższy powyższego stanowiska, umowy te powinny ulec zmianie.

 Do góry