Oskładkowanie umowy zlecenia

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Czyżby wymyślono kolejny sposób na zwiększenie wpływów do ZUS?

Pierwotnie zakładano, że już od 1 stycznia 2015 roku wprowadzona zostanie konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od dochodów uzyskiwanych na podstawie umów zlecenia. Wobec jednak braku odpowiedniego przygotowania po stronie ZUS, postanowiono przesunąć, i to aż o rok, wejście w życie zmian prawnych w tym zakresie. I tak, od stycznia 2016 roku umowy zlecenia zostaną objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami, powstanie konieczność płacenia składek od każdej umowy zlecenia zawartej z jedną osobą jednak do wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie nie ma obowiązku odprowadzania składek od każdej umowy zlecenia, wystarczające jest opłacenie ubezpieczenia na podstawie jednej z nich, tej najwcześniej zawartej, po zmianach o których mowa trzeba będzie odprowadzać składki od każdej umowy.

Obowiązek płacenia składek zaktualizuje się także w przypadku umów zlecenia zawieranych z członkami zarządu.

Podobne zmiany szykują się również w odniesieniu do umów o dzieło.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej drogą takich zmian dąży do ograniczenia liczby umów zlecenia i rozpowszechnienia umów nieterminowych jednak wskazać należy, że takie nowelizacje niewątpliwie niosą za sobą również wzrost kosztów zatrudnienia co w konsekwencji może powodować wzrost bezrobocia bardziej aniżeli ograniczenie liczby umów terminowych.

 Do góry