Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – konsekwencje dla pracodawców

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kwartał 2014 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 12 listopada 2014 roku, wyniosło 3781,14 zł (co stanowi wzrost o 41,17 zł w stosunku do poprzedniego okresu). Oznacza to wzrost po stronie pracodawców kosztów, które zostały powiązane z tym wskaźnikiem.

Od 1 grudnia 2014 roku wzrasta zatem wynagrodzenie pracowników młodocianych. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 278, ze zm.), minimalne wynagrodzenie dla młodocianego w okresie nauki zawodu zostało określone jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi:

  1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%;
  2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%;
  3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Podobnie, młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy będą musieli odprowadzać większe wpłaty do PFRON. Kwota wpłat na fundusz stanowi bowiem iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997 Nr 123, poz. 776 ze zm.).

 Do góry