Prawo Pracy - wskaźniki 2015

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Nowe minimalne – nowe wskaźniki płacowe i ubezpieczeniowe

Jak już wspominaliśmy, od 1 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia powoduje także wzrost innych świadczeń oraz obciążeń, których wysokość została uzależniona właśnie od tego parametru. Głównie zmiany dotyczą zatem wysokości świadczeń wynikających z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Nie dla wszystkich takie samo

Po pierwsze należy zaznaczyć, że kwota 1750 zł jest kwotą wyjściową i nie oznacza, że wszyscy pracownicy, których wynagrodzenie określono jako „minimalne” ją otrzymają. Dotyczy to w szczególności pracowników w pierwszym roku pracy. Ich wynagrodzenie może wynosić bowiem 80% minimalnego wynagrodzenia, a zatem w 2015 roku – 1400 zł. Druga kwestią jest to, że kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy pracowników pracujących na cały etat. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od odpowiadającej temu wymiarowi części minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na gruncie prawa pracy

Kodeks pracy i inne ustawy kształtujące prawo pracy niejednokrotnie odnoszą się do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przykładowo ustawodawca określa wysokość odszkodowania w razie naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu czy rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z powodu mobbingu na poziomie nie niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 15-krotność tego wskaźnika (w 2015 roku – 26 250 zł) stanowi natomiast maksymalną kwotę odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Kwota 1750 zł to w 2015 roku także minimalna kwota wynagrodzenia za czas gotowości do pracy (nieświadczenia pracy z powodu przestoju) oraz wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu tak ukształtowanego w danym okresie rozliczeniowym rozkładu czasu pracy.

Jako 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia ustawodawca określił wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Dodatek ten ma zmienną wartość i w 2015 roku będzie wahał się od 1,9 zł do 2,19 zł za godzinę – w zależności od czasu pracy w danym miesiącu.

Istotną dla pracowników kwestią jest także podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń. Kwota ta, w zależności od rodzaju potrącanych wierzytelności, odpowiada 100%, 75% lub 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 roku – 1750 zł, 1312,5 zł lub 1575 zł) w przypadku potrącania (kolejno): sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń innych niż alimentacyjne, zaliczek udzielonych pracownikowi oraz kar pieniężnych. Są to tzw. potrącenia przymusowe. Kwota wolna od potrąceń w przypadku tych dokonywanych za zgodą pracownika (dobrowolnych) to 1750 zł dla należności na rzecz pracodawcy oraz 1400 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) dla innych należności.

Na gruncie ubezpieczeń społecznych

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest także punktem odniesienia dla ustalenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich jak: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek opiekuńczy. Przepisy różnicują wysokość otrzymywanych przez pracownika świadczeń od różnych okoliczności (np. świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w okresie pierwszych 3 miesięcy niezdolności do pracy, 75% - za dalszy jej okres, 100% w przypadku, gdy niezdolność przypada w okresie ciąży), jednak odnoszą się zawsze do tzw. podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru zasiłku w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników pomniejszonego o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika, czyli w 2015 roku – od kwoty 1510,07 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kontekście składek na ubezpieczenie społeczne jest istotna nie tylko dla pracowników i pracodawców. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru stanowi kwota zadeklarowana, jednak nie może być ona niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wyjątek stanowią osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, dla których zadeklarowana podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2015 roku – 525 zł).

Podobnie, co najmniej 1750 zł musi wynosić podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umów zlecenia, w których wysokość wynagrodzenia określono w kwotowej stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnie, osób ubezpieczonych dobrowolnie, które nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, czy duchownych. Z kolei minimum 75% tej kwoty, czyli 1312,50 zł to podstawa wymiaru składek dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, które z tego powodu zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych.

 Do góry