Przejęcie pracowników bez klauzuli konkurencji

W wydanym w dniu 11 lutego 2015 roku wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca, który przejmuje zakład pracy nie jest związany zawartymi wcześniej umowami o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia (sygn. akt I PK 123/14). Uzasadnienie orzeczenia nie zostało jeszcze opublikowane.

Zagadnienie rozpoznawane przez Sąd Najwyższy sprowadza się do pytania, czy w przypadku przejścia zakładu pracy (art. 231 kodeksu pracy) wraz z przejmowanym pracownikiem na nowego pracodawcę „przechodzi” zawarta z tym pracownikiem umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, czy też umowa ta od momentu przejścia zakładu pracy nie wiąże pracownika i nowego pracodawcy.

Problem ten dotyczy wyłącznie umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia albowiem poglądy co do charakteru stosunku, który powstaje na ich podstawie nie są jednolite (w przypadku umów o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę nie budzi wątpliwości, że stosunek ten jest immanentnie związany ze stosunkiem pracy, a zatem w przypadku przejścia zakładu pracy zakaz ten wiąże pracownika i nowego pracodawcę).

W doktrynie przyjmowano dotąd zwykle, że na podstawie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powstaje stosunek mieszany – poddany w zasadzie prawu cywilnemu choćby co do terminów przedawnienia czy możliwości stosowania sankcji i zabezpieczeń, ale związany jeszcze ze stosunkiem pracy. Na tej podstawie wskazywano, że funkcjonalne złączenie tego rodzaju umowy ze stosunkiem pracy jest tak daleko idące, że przejście zakładu pracy powinno powodować jednocześnie przejście takiej umowy na nowego pracodawcę.

Od wykładni tej odszedł Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej orzeczeniu, wskazując, że nowy pracodawca nie jest związany umową o zakazie konkurencji zawartą pomiędzy przejętym pracownikiem a jego dotychczasowym pracodawcą. W konsekwencji, przejęty pracownik nie może domagać się od nowego pracodawcy odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia jeśli nie zawarł z tym pracodawcą tego rodzaju umowy, choćby taka umowa wiązała go z dotychczasowym pracodawcą.

Warto przy tym odnotować, że z sentencji wyroku Sądu Najwyższego wynika, iż to pracodawca nie jest związany umową o zakazie konkurencji – sentencja ta nie odnosi się zatem (przynajmniej wprost) do pracownika. W konsekwencji, w chwili obecnej z wyroku można wyprowadzić wniosek, że pracownik nadal jest tym zakazem związany. Wątpliwości te z pewnością wyjaśni pisemne uzasadnienie orzeczenia.

 Do góry