Przywrócenie tylko niektórych warunków pracy i płacy

Pracodawca, który wypowiada umowę o pracę w sposób niezgodny z prawem albo nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia naraża się na roszczenia pracownika o uznanie tej czynności za bezskuteczną albo o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

Powyższy katalog roszczeń należy stosować odpowiednio także w przypadku wypowiedzenia zmieniającego, tj. dotyczącego tylko warunków pracy i płacy. W takiej sytuacji roszczenie o przywrócenie do pracy nie może zostać zastosowane, gdyż stosunek pracy wciąż trwa, jednak pracownik może w zamian żądać przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy, które uległy zmianie.

Powstaje zatem pytanie, co się dzieje w przypadku, gdy nie jest możliwe przywrócenie wszystkich wypowiedzianych warunków pracy i płacy. Czy wówczas możliwe jest przywrócenie jedynie części z nich?

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2015 roku, sygn. I PK 152/14.

W rozpatrywanej sprawie, pracodawca w sposób niezgodny z prawem wypowiedział swojej pracownicy warunki pracy i płacy w zakresie: (i) miejsca pracy, (ii) stanowiska pracy oraz (iii) wynagrodzenia. Pracodawca uzasadniał swoją decyzję m.in. likwidacją stanowiska pracy pracownicy w danej miejscowości i przeniesieniem bazy personelu do innej miejscowości. Pracownica domagała się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

Podczas rozpoznawania sprawy w I i II instancji sądy orzekły, że nie jest możliwym przywrócenie pracownicy poprzednich warunków pracy i płacy. Wynikało to z faktu, że zdaniem sądów można jedynie przywrócić wszystkie wypowiedziane warunki pracy lub płacy albo zasądzić odszkodowanie. Tym samym wobec likwidacji miejsca pracy, możliwa jest jedynie kompensacja finansowa. Sądy podkreśliły, że obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają im ingerować w stosunek prawny poprzez stworzenie w wyniku wydanego orzeczenia stosunku prawnego w innym kształcie niż ten, który miał miejsce przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy.

Z twierdzeniem tym nie zgodził się natomiast Sąd Najwyższy. Opierając się na treści art. 42 § 1 Kodeksu pracy, wskazał, że przepisy o wypowiadaniu umów o pracę (a więc także o przysługujących pracownikowi roszczeniach) stosuje się odpowiednio w sytuacji wypowiedzenia zmieniającego. Odpowiednie stosowanie przepisów może polegać na ich (i) zastosowaniu wprost, (ii) na ich niestosowaniu albo (iii) zastosowaniu z pewnymi modyfikacjami.

Sąd Najwyższy krytycznie odniósł się do stosowania wprost przez sądy niższych instancji przepisów o wypowiadaniu umów. W ocenie Sądu Najwyższego możliwe jest np. przywrócenie tylko dwóch z trzech zmienionych warunków pracy i płacy.

Na koniec warto jednak podkreślić, że Sąd Najwyższy zastrzegł, że przywracanie tylko niektórych warunków pracy i płacy nie jest możliwe w sytuacji, gdy jest to niecelowe lub niemożliwe. W takim przypadku pracownik będzie uprawniony jedynie do odszkodowania.

 Do góry