Wyrok TSUE nie przesądza o uprawnieniach stażystów

Diana Kanarek w roli eksperta "Dziennik Gazeta Prawna" 23 lipca 2015 roku.

Wyrok może mieć duże znaczenie przy praktyce zwolnień grupowych. Zgodnie z nim art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 192) obejmuje dodatkowo dwie kategorie zatrudnionych: (i) członków zarządu spółki wykonujących swoje czynności pod kierownictwem i kontrolą innego organu spółki, otrzymujących w zamian wynagrodzenie i nie posiadających żadnego udziału w spółce, (ii) osoby, które świadczą w przedsiębiorstwie pracę w ramach praktyki, otrzymując wynagrodzenie od organu publicznego, nawet jeżeli z podmiotem, na rzecz którego pracują nie łączy ich ani umowa o pracę, ani umowa cywilnoprawna (tzw. stażyści).

Oznacza to, że na gruncie polskich przepisów prawnych, członkowie zarządu spółek kapitałowych, o ile nie są udziałowcami spółki, będą uznawani za pracowników w rozumieniu Dyrektywy 98/59/WE, choćby byli zatrudnieni na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Wyrok Trybunału wywrze również wpływ na instytucje przewidziane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.), tj. staż i przygotowanie zawodowe, gdyż osoby świadczące pracę na tych zasadach również będą pracownikami w świetle Dyrektywy 98/59/WE.

Tym samym przy dokonywaniu oceny potrzeby wszczęcia procedur zwolnień grupowych, pracodawcy będą musieli dodatkowo uwzględniać osoby należące do tych grup. Mogą powstać wątpliwości, jak wyrok wpłynie na obowiązek wypłaty odpraw. Dyrektywa 98/59/WE reguluje bowiem jedynie procedurę zwolnień grupowych, nie przewidując jednak żadnej rekompensaty pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Niemniej wydaje się, że skoro polski ustawodawca, implementując Dyrektywę 98/59/WE, przyznał zwalnianym pracownikom dodatkowe świadczenie, to powinno ono przysługiwać wszystkim pracownikom w rozumieniu tej dyrektywy.

Wyrok Trybunału należy ocenić negatywnie. Mimo  że jego celem było zapewnienie ochrony możliwie największej grupie pracowników, to prawdopodobnie jednak pogorszy ich sytuację. Dotyczy to zwłaszcza stażystów, gdyż zniechęca on pracodawców do ich zatrudniania, utrudniając tym samym młodym ludziom zdobycie doświadczenia i wejście na rynek pracy.

Do pobrania

 Do góry