To nie koniec zmian

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Nadchodzące zmiany w nowelizacji zasiłkowej komentuje Katarzyna Kamińska w "Dzienniku Gazeta Prawna" z dnia 13 sierpnia 2015 roku.

Jeszcze nie weszły w życie przepisy dotyczące nowego sposobu obliczania zasiłków, a już złożono poselski projekt wydłużenia ich vacatio legis – nowelizacja ustawy zasiłkowej w tej części miałaby obowiązywać nie od 1 listopaa 2015 r., ale od 1 lipca 2016 r. Nie wiadomo jednak, czy projekt zyska akceptację posłów i prezydenta i zdąży zostać uchwalony, warto więc przygotować się na wejście w życie tych przepisów zgodnie z planem.

Nowe przepisy nie są doskonałe i znalazła się w nich furtka dla dotychczasowych praktyk. Chodzi o sytuację ponownego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu po przerwie trwającej krócej niż 30 dni. Wtedy do stażu ubezpieczeniowego wlicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia, jednak podstawę wymiaru oblicza się w oparciu tylko o aktualny tytuł (poza przypadkiem, gdy przerwa wynika z nieterminowego opłacenia składek).

Oznacza to, że będąc np. zatrudnionym wcześniej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a następnie (po przerwie) opłacając maksymalną składkę z prowadzonej działalności nadal będzie możliwe uzyskanie wysokiego świadczenia. Powoduje to nieuzasadnione różnicowanie sytuacji ubezpieczonych i nie zabezpiecza przed sytuacjami, których chciano uniknąć. Prawidłowo zredagowany przepis powinien przewidywać uśrednienie przychodów z całego okresu ubezpieczenia (aktualnego i doliczonego). Sformułowania takiego jednak zabrakło, pomimo że na problem zwracał uwagę Sąd Najwyższy w uwagach do projektu nowelizacji.

Niezależnie od merytorycznej oceny niedoskonałości nowych przepisów, należy odnieść się także do sposobu ich wprowadzenia. Omówione wyżej praktyki można oceniać negatywnie, jednak na pewno nie należy wszystkich ubezpieczonych wrzucać do jednego worka – rozpoczęcie działalności gospodarczej tuż przed porodem może być podyktowane różnymi przyczynami, a także nie każda ubezpieczona deklaruje w takiej sytuacji maksymalną podstawę wymiaru składek.

Zdecydowanie się na macierzyństwo jest istotną decyzją i ubezpieczeni mają prawo oczekiwać wsparcia od państwa w tym zakresie, a na pewno nie powinni być zaskakiwani nagłymi, mniej korzystnymi zmianami z dnia na dzień. Dlatego też należy pozytywnie ocenić autopoprawkę nowelizacji wydłużającą vacatio legis tych przepisów do 12 miesięcy od ich ogłoszenia, zwłaszcza w kontekście zaoferowania przez państwo czegoś w zamian – wprowadzenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla nowych kategorii osób na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw.

Dzięki przesunięciu vacatio legis obie regulacje zazębią się, a przyszli rodzice będą mieli wybór – z pewnością część zainteresowanych zamiast zakładać fikcyjną działalność gospodarczą zdecyduje się na świadczenie niższe, ale pewne, tj. takie, którego nie będzie kwestionował ZUS.

 

 Do góry