Mechanizmy kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników

Każdy przedsiębiorca, który zamierza korzystać z instytucji delegowania pracowników przy transgranicznym świadczeniu usług powinien mieć na uwadze, że jego działalność w tym zakresie może w dowolnej chwili zostać skontrolowana. 

Przedsiębiorcy delegujący powinni pamiętać, że mimo iż świadczą swoje usługi w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a w związku z tym ich pracownicy wykonują właśnie tam powierzone im zadania, to jednak może zostać dokonana kontrola prowadzonej przez tych przedsiębiorców w związku z delegowaniem działalności, również przez tutejsze, tj. polskie organy.   

W myśl postanowień dyrektywy wdrożeniowej, lub też raczej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 159 z 28 maja 2014 roku), w każdym z państw członkowskich ustanowiona ma zostać specjalna instytucja łącznikowa, która sprawować będzie kontrolę nad przestrzeganiem warunków zatrudnienia i pracy delegowanych do pracy na terytorium tego państwa pracowników, a także dokonywać kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę delegującego działalności, tak aby ustalone mogło zostać czy zostały spełnione wymagania wynikające z przepisów dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21 stycznia 1997 roku).

Dyrektywa wdrożeniowa weszła w życie w dniu 17 czerwca 2014 roku, jej transpozycja do porządków prawnych poszczególnych państwa członkowskich Unii Europejskiej ma nastąpić do 18 czerwca 2016 roku, tym samym na chwilę obecną państwa członkowskie celem kontroli podejmowanych przez przedsiębiorców działań w związku z delegowaniem pracowników korzystają wciąż jeszcze z pilotażowego w tym zakresie elektronicznego systemu IMI.

IMI jest to elektroniczny system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System), dzięki któremu urzędy krajowe, regionalne i lokalne, mogą szybko i łatwo porozumiewać się z organami administracji państwowej w innych krajach. System ten jest już obecnie wykorzystywany w celu wymiany informacji pomiędzy urzędami krajowymi państw członkowskich Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących delegowania pracowników.

Dyrektywa wdrożeniowa przewiduje oficjalne zastosowanie systemu IMI w celu wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także do ułatwienia współpracy administracyjnej przy egzekwowaniu kar i grzywien administracyjnych nakładanych na tych przedsiębiorców.

W Polsce właściwą instytucją działającą w ramach systemu IMI, która przeprowadza kontrole przedsiębiorców delegujących pracowników również na prośbę właściwego organu innego państwa członkowskiego, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Kompetencją Inspekcji jest przeprowadzanie nie tylko kontroli, ale i w odpowiednim zakresie i w wymagającej tego sytuacji również dochodzeń, odnośnie do przypadków delegowania pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy po uzyskania zapytania z odpowiedniej instytucji innego państwa członkowskiego, do którego delegowanie się odbywa, przekazuje je Okręgowemu Inspektoratowi Pracy właściwemu dla siedziby przedsiębiorcy którego zapytanie dotyczy. Zadaniem właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy jest skontrolowanie przedsiębiorcy oraz udzielenie instytucji łącznikowej państwa do którego pracownicy są delegowani, informacji w niezbędnym zakresie wynikającym z zapytania.

Co zaś może być przedmiotem zapytania czy kontroli?

Najczęściej będą to warunki zatrudnienia i pracy zapewniane pracownikom delegowanym, należy wszak pamiętać, że dyrektywa 96/71/WE gwarantuje pracownikom delegowanym określone warunki pracy i zatrudnienia zgodne z tymi jakie obowiązują w państwie członkowskim, w którym wykonywana jest praca. Jeśli więc pracownik delegowany jest do pracy na terytorium Belgii konieczne jest zapewnienie mu przez polskiego pracodawcę, przykładowo, co najmniej obowiązującego tam minimalnego wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy zgodnego z tamtejszymi przepisami czy mającej zastosowanie do tamtejszych pracowników minimalnej liczby płatnych dni wolnych.

Organ kontrolny państwa przyjmującego może również zwrócić się do właściwego organu państwa z którego odbywa się delegowanie o kontrolę przedsiębiorcy delegującego w odniesieniu do prawidłowości oraz legalności prowadzenia przez niego działalności.    

 Do góry