Zbiór przepisów dotyczących stosunku pracy pracownika i pracodawcy, wynikający ze stosunku pracy oraz regulacji związanych z organizacją pracowników, pracodawców stanowi Prawo Pracy i jest respektowany powszechnie na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Fundamentalnym dokumentem, na którym pracuje każdy adwokat w zakresie postępowania regulowanego Prawem Pracy, jest Kodeks Pracy. Prawnicy kancelarii podejmują zlecenia we wskazanym obszarze zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Kancelaria udziela we wskazanym obszarze porad, sporządza stosowne pisma i dokumenty, a także reprezentuje Stronę w sporze sądowym. Adwokaci udzielają także informacji w zakresie zmian, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prawnicy przekazują także aktualne wiadomości dotyczące rozliczeń delegacji służbowych, zmian w OFE, uprawnień zakładowych organizacji związkowych, itp.

Czy można zmusić do przejścia na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika co do zasady nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy, ani nie może być jedyną przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Przepisy szczególne dotyczące wykonywania niektórych zawodów przewidują jednak, że z osiągnięciem określonego wieku następuje zakończenie aktywności zawodowej w danym zawodzie.

W polskim prawie przykładem takiego przepisu jest art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 ze zm.), zgodnie z którym sędzia przechodzi w stan spoczynku[...]

Delegacja Ukraińca bez zbędnych formalności

  •  Marta Derewicz
 • Komentarze

Komentarz Marty Derewicz dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 22 października 2015 roku ( dodatek: Praca i ZUS).

Czasowe wykonywanie pracy na terenie innego państwa unijnego to delegowanie, a nie migracja zarobkowa. Polski przedsiębiorca nie musi więc ubiegać się o pozwolenia na pracę w tym kraju obywateli państw trzecich.

Wielu polskich przedsiębiorców korzysta z pracy świadczonej przez obywateli Ukrainy. Niejednokrotnie zatrudnionego Ukraińca przedsiębiorca następnie deleguje do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu świadczenia tam usług[...]

Czas dojazdu czasem pracy

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • Komentarze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 września 2015 roku, w sprawie o sygnaturze C-266/14, uznał, że w przypadku pracowników, którzy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu poświęcany przez tych pracowników między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta, stanowi czas pracy.

Powyższy wyrok zapadł na kanwie sporu pomiędzy Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras a Tyco Integrated Security SL i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (zwanymi dalej łącznie[...]

Piekarz pójdzie na wcześniejszą emeryturę

  •  Katarzyna Kamińska
 • Komentarze

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 16 października 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Technologiczny proces wypieku chleba to nie tylko jego wkładanie i wyjmowanie z pieca. Są to także czynności przygotowawcze i późniejsze związane z tą pracą.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 336/14). Tym samym zakwestionował decyzję ZUS wykluczającą możliwość przejścia piekarza na wcześniejszą emeryturę z powodu niewykazania wystarczającego stażu pracy w szczególnych warunkach.[...]

Pracownik zagubiony w grupie kapitałowej. A przepisy nie pomagają.

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • Komentarze

Komentarz Domiki Latawiec- Chary dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 października 2015 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W Polsce coraz więcej spółek działa w ramach grup kapitałowych. Ich tworzenie zwykle związane jest z dokonywanym podziałem obowiązków (np. jedna spółka skupia zadania związane z księgowością, druga odpowiada za sprzedaż itd.) albo z obszarem prowadzonej przez nie działalności (np. w przypadku wykonywania działalności w różnych krajach, w każdym z nich są tworzone spółki córki danego podmiotu). Celem grupy kapitałowej jest odnoszenie korzyści[...]

Nieudane próby ratowania spółki odbiją się na zarządzie

  •  Katarzyna Kamińska
 • Komentarze

Członek zarządu spółki kapitałowej nie odpowie za jej długi w ZUS, jeśli nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o upadłość. Ma małe szanse, aby uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli wdrożył restrukturyzację zakończoną niepowodzeniem.

Na mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus), do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio wskazane w tym przepisie regulacje Ordynacji podatkowej. Dotyczy to głównie odpowiedzialności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które korzystają z podobnej ochrony i preferencji,[...]

 Do góry