Czy można zmusić do przejścia na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika co do zasady nie powoduje wygaśnięcia stosunku pracy, ani nie może być jedyną przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Przepisy szczególne dotyczące wykonywania niektórych zawodów przewidują jednak, że z osiągnięciem określonego wieku następuje zakończenie aktywności zawodowej w danym zawodzie.

W polskim prawie przykładem takiego przepisu jest art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 133 ze zm.), zgodnie z którym sędzia przechodzi w stan spoczynku[...]

Delegacja Ukraińca bez zbędnych formalności

  •  Marta Derewicz
 • Komentarze

Komentarz Marty Derewicz dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 22 października 2015 roku ( dodatek: Praca i ZUS).

Czasowe wykonywanie pracy na terenie innego państwa unijnego to delegowanie, a nie migracja zarobkowa. Polski przedsiębiorca nie musi więc ubiegać się o pozwolenia na pracę w tym kraju obywateli państw trzecich.

Wielu polskich przedsiębiorców korzysta z pracy świadczonej przez obywateli Ukrainy. Niejednokrotnie zatrudnionego Ukraińca przedsiębiorca następnie deleguje do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu świadczenia tam usług[...]

Czas dojazdu czasem pracy

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • Komentarze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 września 2015 roku, w sprawie o sygnaturze C-266/14, uznał, że w przypadku pracowników, którzy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu poświęcany przez tych pracowników między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta, stanowi czas pracy.

Powyższy wyrok zapadł na kanwie sporu pomiędzy Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras a Tyco Integrated Security SL i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (zwanymi dalej łącznie[...]

Piekarz pójdzie na wcześniejszą emeryturę

  •  Katarzyna Kamińska
 • Komentarze

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 16 października 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Technologiczny proces wypieku chleba to nie tylko jego wkładanie i wyjmowanie z pieca. Są to także czynności przygotowawcze i późniejsze związane z tą pracą.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 336/14). Tym samym zakwestionował decyzję ZUS wykluczającą możliwość przejścia piekarza na wcześniejszą emeryturę z powodu niewykazania wystarczającego stażu pracy w szczególnych warunkach.[...]

Pracownik zagubiony w grupie kapitałowej. A przepisy nie pomagają.

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • Komentarze

Komentarz Domiki Latawiec- Chary dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 15 października 2015 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W Polsce coraz więcej spółek działa w ramach grup kapitałowych. Ich tworzenie zwykle związane jest z dokonywanym podziałem obowiązków (np. jedna spółka skupia zadania związane z księgowością, druga odpowiada za sprzedaż itd.) albo z obszarem prowadzonej przez nie działalności (np. w przypadku wykonywania działalności w różnych krajach, w każdym z nich są tworzone spółki córki danego podmiotu). Celem grupy kapitałowej jest odnoszenie korzyści[...]

Nieudane próby ratowania spółki odbiją się na zarządzie

  •  Katarzyna Kamińska
 • Komentarze

Członek zarządu spółki kapitałowej nie odpowie za jej długi w ZUS, jeśli nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o upadłość. Ma małe szanse, aby uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeśli wdrożył restrukturyzację zakończoną niepowodzeniem.

Na mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o sus), do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio wskazane w tym przepisie regulacje Ordynacji podatkowej. Dotyczy to głównie odpowiedzialności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, które korzystają z podobnej ochrony i preferencji,[...]

 Do góry