Rewolucja w zwolnieniach grupowych

Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U.L. 225, s.16, dalej jako „Dyrektywa 98/59”) wywołuje wiele wątpliwości interpretacyjnych, które rozwiać może wyłącznie wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

W sprawie będącej przedmiotem rozważań  Trybunału Sprawiedliwości w dniu 11 listopada 2015 roku w sprawie C-422/14 Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir, SL oraz Fondo de Garantia Salarial poruszono dwie ważne z punktu widzenia polskiego prawa kwestie dotyczące[...]

Pracownicy delegowani wynagradzani jak lokalni?

Czy zostanie wprowadzona konieczność zapewnienia pracownikom delegowanym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jednakowej stawki płacy jak ta, która ma zastosowanie wobec pracowników miejscowych wykonujących pracę tego samego rodzaju co pracownik delegowany?

Zapowiedź takich możliwych zmian w dniu 6 października 2015 roku przedstawiła komisarz Marianne Thyssen, która wskazała, że do końca 2015 roku Komisja Europejska zbada, czy konieczna jest rewizja, w tym zakresie, dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku[...]

Pracownik (nie)lojalny

W wyroku z dnia 4 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne działanie przez pracownika w interesie klienta pracodawcy, nawet gdyby mogło ono zagrażać interesom samego pracodawcy (sygn. akt I PK 318/14).

W stanie faktycznym niniejszej sprawy powódka zajmowała stanowisko menedżera ds. jakości i była odpowiedzialna za zarządzanie jakością w projektach obejmujących aktualizację i usprawnianie central telefonicznych dużego zagranicznego podmiotu.[...]

Ułatwienia dla rodziców utrudnią życie pracodawcom

Opracowanie Marty Derewicz, Katarzyny Kamińskiej, Diany Kanarek, Dominiki Latawiec-Chara i dr Joanny Ostojskiej dla Dziennika Gazety Prawnej, tygodnika - Nowe Prawo (Kadry i Płace).

Już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać znaczące zmiany w zakresie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Wprowadza je ustawa z 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268; dalej: ustawa nowelizująca, nowelizacja), która tego dnia wchodzi w życie.[...]

Nieobecność w pracy nadal trzeba usprawiedliwić najpóźniej w drugim jej dniu

Komentarz Diany Kanarek i Michała Tutaja dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 grudnia 2015 roku (dodatek: Dobra Firma).

Jak płatnik, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 5 osób, powinien informować pracowników – obecnych i przyszłych – aby nadal przynosili mu papierową wersję zwolnień lekarskich?

Płatnik, który nie założy profilu informacyjnego na PUE, ma obowiązek poinformować swoich pracowników, w formie pisemnej, do 31 grudnia 2015 r., aby dostarczali papierową wersję zwolnień lekarskich. Do celów dowodowych wskazane jest, aby żądał[...]

Ograniczenia w zakresie delegowania pracowników

Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku z dnia 3 grudnia 2014 roku (sprawa C-315/13) wypowiedział się co do dopuszczalnego zakresu ograniczenia swobody świadczenia usług, przy korzystaniu z której wykorzystywani są pracownicy delegowani.

Ograniczenie, którego dopuszczalność wprowadzenia rozważał Trybunał, przejawiało się w konieczności zgłaszania delegowanych pracowników w państwie, w którym usługi są świadczone nie tylko przez przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego Unii, który pracowników zatrudnia, ale,  w określonych przypadkach, także przez odbiorcę[...]

 Do góry