Pracownicy delegowani wynagradzani jak lokalni?

Czy zostanie wprowadzona konieczność zapewnienia pracownikom delegowanym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jednakowej stawki płacy jak ta, która ma zastosowanie wobec pracowników miejscowych wykonujących pracę tego samego rodzaju co pracownik delegowany?

Zapowiedź takich możliwych zmian w dniu 6 października 2015 roku przedstawiła komisarz Marianne Thyssen, która wskazała, że do końca 2015 roku Komisja Europejska zbada, czy konieczna jest rewizja, w tym zakresie, dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Informacje te nie są jednak pozytywne dla wielu polskich przedsiębiorców, w sytuacji bowiem gdyby została wprowadzona konieczność stosowania wobec pracowników delegowanych stawki płacy mającej zastosowanie wobec pracowników lokalnych – zgodnie z zasadą równa płaca za taką sama pracę – polskie firmy świadczące swoje usługi transgranicznie mogłyby zostać w znacznej mierze wykluczone z rynku, z tej racji że świadczenie usług przy wykorzystaniu delegowania pracowników przestałoby się im opłacać.

Przedsiębiorcy z Polski posiadają bowiem przewagę nad swoimi konkurentami z innych państw członkowskich przede wszystkim z racji niższych kosztów pracy a przez to niższych kosztów świadczenia usług na rzecz zagranicznych kontrahentów, będących odbiorcami usług.

Wskazać należy również, że obecnie przepisy dyrektywy 96/71/WE przewidują, że w sytuacji jeśli w państwie do którego pracownik jest wysyłany obowiązuje określona stawka płacy minimalnej, pracodawca z Polski delegujący pracownika do tego państwa obowiązany jest mu zagwarantować tę stawkę o ile jest ona korzystniejsza od tej obowiązującej w Polsce, co ma miejsce w większości przypadków.

Obecnie proponowane zmiany miałyby zmierzać do tego, że niezależnie od poziomu, na którym jest ustalona płaca minimalna, pracodawca wysyłający swoich pracowników do pracy na terytorium innego państwa Unii będzie musiał zapewnić pracownikowi wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu otrzymywanemu przez lokalnych pracowników zatrudnionych na takim samym stanowisku.

Skąd takie propozycje?

Pracownicy delegowani, szczególnie ze ci pochodzący z Polski lub w Polsce zatrudnieni a będący obywatelami, przykładowo, Ukrainy oraz pracownicy z innych państw „nowej” Unii, pracujący za niższe stawki niż pracownicy miejscowi, uważani są w krajach przyjmujących za nieuczciwą konkurencję.

Komisja Europejska otrzymywała już wcześniej sygnały od takich państw jak Austria, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Francja i Szwecja, do których wielu polskich pracowników jest delegowanych, że konieczne są zmiany w przepisach unijnych dotyczących delegowania pracowników tak aby wprowadzona została w życie zasada równej płacy za taką samą pracę, a tym samym aby pracownicy z Polski, czy innych „tańszych” państw, rywalizowali z pracownikami lokalnymi na równych zasadach.

Zmiany proponowane przez te państwa wprowadzałyby wiele niedogodnych dla polskich przedsiębiorców regulacji i powodowałyby istotne ograniczenie swobody świadczenia usług stanowiącej podstawę delegowania pracowników przez polskich przedsiębiorców przez wzgląd na wzrost kosztów zatrudnienia tych pracowników.

 Do góry