70-proc. podatek: wyjaśnienia resortu nie do zaakceptowania

Komentarz Diany Kanarek dla Dziennika Gazety Prawnej z 21 stycznia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), który przewiduje, że podatek dochodowy w stawce 70 proc. pobiera się od części dochodów z tytułu odszkodowania przyznanego na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (w spółkach komunalnych i Skarbu Państwa). Dziennik Gazeta Prawna zapytał Ministerstwo Finansów, czy to oznacza, że omawiany przepis znajdzie w praktyce[...]

Członkowie zarządu – grupa podwyższonego ryzyka

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Decyzja o objęciu obowiązkiem składkowym przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu spółek kapitałowych zależy od tego, na jakiej podstawie prawnej są one wypłacane, co niejednokrotnie budzi wątpliwości zwłaszcza w przypadku sytuacji, gdy występuje zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej jako „Usus”) nie wymienia, jako podstawy do objęcia ochroną ubezpieczeniową, stosunku organizacyjnego wynikającego z aktu powołania danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu. W związku z powyższym, w przypadku,[...]

Wina i umyślność przesądzą o większym obciążeniu

Komentarz Michała Tutaja dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 14 stycznia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Przy szkodzie celowo wyrządzonej pracodawcy jego roszczenia wobec pracownika przedawniają się z dłuższym, trzyletnim terminem przewidzianym w prawie cywilnym.

Zgodnie z art. 119 kodeksu pracy co do zasady pracownik odpowiada jedynie do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Ta funkcjonująca w prawie pracy reguła ogranicza odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy. To  jedna z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa materialnego etatowców.[...]

Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

Komentarz Diany Kanarek dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 14 stycznia 2016 roku

1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992, dalej: nowelizacja).  Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania[...]

Mechanizmy kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników

Każdy przedsiębiorca, który zamierza korzystać z instytucji delegowania pracowników przy transgranicznym świadczeniu usług powinien mieć na uwadze, że jego działalność w tym zakresie może w dowolnej chwili zostać skontrolowana. 

W myśl postanowień dyrektywy wdrożeniowej, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 159 z 28 maja 2014 roku), w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej ustanowiona ma zostać specjalna[...]

Nowe uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny. Nie wiadomo tylko, dla których

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 7 stycznia 2016 roku.

Przy nowelizacji kodeksu pracy popełniono błąd – nieprawidłowo zdefiniowano bowiem, kto może być uznany za takiego bliskiego krewnego. Nie jest też jasne, czy pod uwagę należy brać więzy łączące daną osobę z matką czy z dzieckiem.

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 2 stycznia 2016 r., wprowadziła możliwość dzielenia uprawnień rodzicielskich między rodziców dziecka nawet wówczas, gdy jedno z nich nie posiada statusu pracowniczego. Ponadto, w pewnych sytuacjach z[...]

 Do góry