Rozdzielność majątkowa nie przesądza o odrębnych gospodarstwach domowych

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 19 lutego 2016 roku (dodatek: dobra Firma).

Czy przy uznaniu współmałżonka pomagającego przy prowadzeniu działalnośći za osobę współpracującą ma znaczenie to, czy pomaga on bezumownie, na umowę o pracę czy zlecenie?

Pojęcie współpracy jest interpretowane szeroko. Jest to każda – nawet niesformalizowana – pomoc ze strony osób określonych w art. 8 ust. 11 ustawy systemowej. Bez znaczenia pozostaje zatem okres, w jakim pomoc jest świadczona, wymiar czasu współpracy, jak również – z pewnym zastrzeżeniem[...]

Umowa pracownicza w nowszej wersji

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec-Chara dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Za cztery dni zacznie obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Choć nie jest wiążący, warto się go trzymać.

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w części określającej nowy wzór umowy o pracę. W tym kontekście warto ustalić, czy jest to nowa regulacja oraz jakie skutki dla pracowników i pracodawców będzie miało zawieranie umów o pracę niezgodnych ze wzorem zawartym w tym rozporządzeniu.[...]

Szef przeczyta osobiste wyznania

Komentarz Kornelii Kozioł dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 12 lutego 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W uzasadnionych przypadkach przełożony może przeglądać prywatną korespondencję pracownika wysyłaną podczas godzin pracy za pośrednictwem komunikatorów internetowych czy poczty elektronicznej.

To wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 12 stycznia 2016 r. (61496/08).

 O co chodziło

 Sprawę rozpatrzono w wyniku wniesienia 15 grudnia 2008 r. przez Bogdana Barbulescu, obywatela Rumunii, skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka[...]

Pracodawca zapłaci dwa razy

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec-Chara dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 11 lutego 2016 roku (Dodatek: Praca i ZUS).

Niewykluczone, że pracownik, który jednocześnie żąda odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wywalczy w sądzie obie należności.

Pracownik jest uprawniony do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, gdy zostaje on rozwiązany z przyczyn go niedotyczących. A contrario - w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracownika, taka odprawa mu nie przysługuje. Co jednak w przypadku, gdy pracownik[...]

ZUS prześwietli zagranicznego pracodawcę

Komentarz Kornelii Kozioł dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 11 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 stycznia br. dał ZUS zielone światło do kontrolowania i kwestionowania umów zawartych przez Polaków z firmą z innego państwa unijnego, gdy ta praca zwalnia z obowiązku opłacania składek w Polsce.

ZUS ma prawo kwestionować zagraniczne umowy i żądać zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce, jeśli udowodni, że zatrudnienie było fikcyjne. Nie musi przy tym stosować Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004[...]

Nie ma umów zawieranych „na zawsze”

Komentarz Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z 4 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Porozumienie zakładu ze związkami zawodowymi jest źródłem prawa pracy, a jednocześnie umową cywilnoprawną. Dlatego można ją wymówić zbiorowo, bez potrzeby modyfikacji każdej umowy odrębnie.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2015 r. (III PK 26/15).

O co chodziło

W 2007 r. doszło do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia sporu zbiorowego organizacji terenowej krajowej związku lekarzy z dyrekcją szpitala. Przewidywało ono interesujące, proste i korzystne[...]

 Do góry