Strony łatwo nie odejdą od umowy lojalnościowej

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 31 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Klauzula odstąpienia od zakazu konkurencji bez wskazania terminu, 
do kiedy można z niej skorzystać, jest nieważna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego próbuje jednak inaczej rozstrzygnąć ten problem.

Na pozór rzecz jest stosunkowo prosta. Umowa o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej przewiduje jednoznaczne obowiązki obu stron. W praktyce bardzo często okazuje się, że pracodawcy szukają wszelkich możliwych sposobów, aby wycofać się ze swoich zobowiązań.[...]

Pracownik delegowany jest podwójnie chroniony przez unijne przepisy

Artykuł Marty Derewicz w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 31 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i płace)

Strony mogą wybrać prawo, które będzie podstawą umowy o pracę. Przy delegowaniu czasem trzeba jednak uwzględnić przepisy państwa, w którym praca zazwyczaj jest świadczona, albo kraju przyjmującego.

Dla pracodawców delegujących pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej niezwykle istotna jest kwestia, które z przepisów kraju przyjmującego – państwa usługodawcy, na rzecz którego zatrudnieni świadczą pracę, mają do nich zastosowanie,[...]

Outsourcing załogi to nie trik podatkowo-kosztowy

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 24 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Sądy nie akceptują pozornego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy nie towarzyszy temu stałe podporządkowanie zatrudnionych, a cała operacja służy tylko zaoszczędzeniu na składkach społecznych.

Artykuł 231 kodeksu pracy jest - jak na stosunki prawa pracy - przepisem niemal magicznym. Wprowadzony do kodeksu w 1989 r. w przededniu zasadniczych przemian gospodarczych kształt zbliżony do obecnego uzyskał w 1996 r. To regulacja szczególna m.in. dlatego, że tak[...]

Ocena przydatności powinna wyprzedzać zwolnienie

Komentarz Diany Kanarek w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 17 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Gdy pracodawca nie wskaże, w jaki sposób poszczególne kryteria doboru do zwolnienia wpłynęły na zakończenie współpracy z konkretnym pracownikiem, należy badać stan świadomości zwolnionego w tym zakresie.

Mimo bogatego orzecznictwa prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, wciąż budzi wątpliwości. Przekonuje o tym sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 roku (sygn. akt I PK 8/15).[...]

Tajemnica korespondencji ważniejsza niż decyzje zarządu

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla „Dziennika Gazeta Prawna” z dnia 17 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Firma Y jest spółką adwokacką. Ze względu na charakter działalności każdego dnia przychodzi do niej dużo listów poleconych adresowanych zazwyczaj do konkretnych pracowników. Zgodnie z wytycznymi zarządu po odbiorze poczty pracownice sekretariatu powinny niezwłocznie dostarczyć listy adresatom - bez otwierania, chyba że dana osoba jest nieobecna. Jako że zwłoka w odpowiedzi na ważny list mogłaby wywrzeć bardzo negatywne skutki, zarząd polecił sekretarkom,[...]

Jak rozumieć restrukturyzację

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 10 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Członek zarządu nie odpowie za zaległości składkowe spółki, gdy w odpowiednim czasie zgłosi wniosek o jej upadłość lub postępowanie naprawcze. Jednak Sąd Najwyższy nieprecyzyjnie interpretuje termin „postępowanie zapobiegające upadłości“.

Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 613) w zw. z art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz.[...]

 Do góry