Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

    •  Dominika Latawiec-Chara
  • Komentarze

Komentarz Dominiki Latawiec-Chara dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego niektóre jego „aspekty” są rozbieżnie oceniane. Przykładem takiej wątpliwości jest między innymi zagadnienie, czy w przypadkach, w których przepisy prawne odwołują się do pracownika, który przepracował część miesiąca, pod tym pojęciem należy również rozumieć pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych?

W mojej ocenie odpowiedź na powyższe pytanie powinna być negatywna.

O ile bowiem nie budzi wątpliwości, że prawo pracownika do wypoczynku jest immanentnie związane ze stosunkiem pracy – czego wyrazem jest choćby zawarty w art. 152 §2 Kodeksu pracy zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu – to korzystanie z prawa do wypoczynku nie stanowi wykonywania pracy. Wręcz przeciwnie, istota urlopu polega na zapewnieniu pracownikowi przerwy w pracy.

Powyższy pogląd jest również akceptowany przez ustawodawcę, czego wyrazem jest brzmienie art. 172 Kodeksu pracy, zgodnie z którym za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Z zacytowanego przepisu wprost wynika, że ustawodawca w celu określenia wysokości wynagrodzenia za czas urlopu pracownika przyjmuje pewną fikcję polegającą na zrównaniu okresu wypoczynku z okresem wykonywania pracy. Z faktu zaś przyjęcia pewnej fikcji wynika konieczność regulacji szczegółowych zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia urlopowego, co nastąpiło w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Należy zresztą zauważyć, że w przywołanym rozporządzeniu ustawodawca niejednokrotnie „zrównuje” okres urlopu z okresem wykonywania pracy – czego wyrazem jest na przykład par. 12 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym „okres urlopu wypoczynkowego w zakresie prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem wykonywania pracy” – co a contrario prowadzi do wniosku, że wyprowadzanie ogólnej tezy, iż przebywanie przez pracownika na urlopie wypoczynkowym jest równoznaczne z wykonywaniem przez niego pracy, byłoby nieuzasadnione.    

 Do góry