Właściwa forma poinformowania pracodawcy o ochronie związkowej

Artykuł Moniki Niemeczek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 11 sierpnia 2016 roku.

Pismo zarządu organizacji związkowej informujące pracodawcę o pracownikach objętych ochroną szczególną powinno jedynie zawierać imienne wskazanie tych pracowników, nie ma konieczności dołączania do niego uchwały Związku. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt I PK 115/15.

Moment powstania ochrony

Ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje od chwili zawiadomienia pracodawcy przez Związek o uchwale zarządu zakładowej organizacji związkowej wskazującej osoby podlegające ochronie. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zawiadomienie pracodawcy.

W sprawie, na kanwie której zostało wydane orzeczenie, powstała wątpliwość co do prawidłowego sposobu przekazania przez Związek informacji o osobach objętych ochroną szczególną.  Pracodawca twierdził, że dla skuteczności powstania ochrony związkowej konieczne jest przekazanie pracodawcy przez związek zawodowy pisemnej informacji z imiennym wskazaniem objętego ochroną pracownika oraz dołączenie do tego wskazania uchwały związku przyznającej pracownikowi tę ochronę. W związku z tym, że Związek nie dołączył tej uchwały, pracodawca zwolnił etatowca, twierdząc, że nie został prawidłowo poinformowany. Z kolei Związek był zdania, że wystarczy sama pisemna informacja wskazująca imiennie danego pracownika, co wynika z  §2 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu (Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1013, dalej: rozporządzenie). Sąd rejonowy przyznał pracodawcy rację. Sąd II instancji i Sąd Najwyższy nie poprały jednak takiego stanowiska.

To samo słowo, dwa różne znaczenia

Należy rozróżnić wskazanie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych, które oznacza podjęcie stosownej uchwały od wskazania z §2 rozporządzenia, będącego  informacją.

Jak zauważyły sądy, ustawa o związkach zawodowych normuje kwestie zasadnicze, tj. kwestie podmiotu uprawnionego do objęcia ochroną zatrudnienia oraz formę tej czynności - uchwałę z imiennym wskazaniem pracowników podlegających ochronie.  Rozporządzenie natomiast określa zasady i tryb przekazywania pracodawcy informacji o pracownikach podlegających ochronie. Rozporządzenie nie stawia w tym zakresie dodatkowego wymagania, by do pisma kierowanego do pracodawcy dołączać przedmiotową uchwałę ani tez nie kreuje obowiązku informowania w tym piśmie o zakresie umocowania pracowników do działania w imieniu zakładowej organizacji związkowej. Sprawy te zostały pozostawione samorządności związku zawodowego i nie podlegają kontroli pracodawcy.

Zdaniem autorki

Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane w tej sprawie wpisuje się w ukształtowaną już linię orzeczniczą dotyczącą omawianego zagadnienia, czyli sposobu zawiadamiania pracodawcy o działaczach związkowych podlegających ochronie szczególnej stosunku pracy.  Rozporządzenie nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości, wymagając jedynie pisemnego przekazania informacji z imiennym wskazaniem pracowników podlegających ochronie. Pracodawcy, wprowadzając wymóg dołączania uchwały do pisemnej informacji, próbowali przesunąć w czasie moment powstania ochrony szczególnej, tak by powstawała ona już po zwolnieniu.

 Do góry