Czasowe angaże nauczycieli

Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita: z dnia 8 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy nauczyciela mianowanego, powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają jednak wyjątek od tej reguły w sytuacji, gdy zaistnieje tzw. „potrzeba wynikająca z organizacji nauczania” (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela Dz.U. z 2014 r. poz. 191). Wtedy bowiem dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela mianowanego na umowę o pracę na czas określony.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego kilkakrotnie rozważano znaczenie pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania”. Zalicza się do niego m.in. liczbę klas, liczbę etatów, okres nauczania poszczególnych przedmiotów. Również zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć nieobowiązkowych, co do których nie ma pewności, że w każdym roku szkolnym zostaną zapewnione na nie środki finansowe, stanowi warunek wymieniony w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Pojęcie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania ponownie stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 14 czerwca 2016 roku, sygn. akt II PK 142/15.

To było tak

Nauczycielka była zatrudniona w szkole podstawowej na umowę o pracę na czas określony. W trakcie swojego zatrudnienia uzyskała awans zawodowy nauczyciela mianowanego, ale mimo to forma zatrudnienia pozostała niezmieniona, co pracodawca uzasadniał niepewnością co do liczby oddziałów przedszkolnych, tworzonych corocznie przez władze miasta w zależności od ilości zgłoszeń. Z tego powodu wszyscy nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych byli zatrudnieni na umowę na czas określony.

Umowa nauczycielki rozwiązała się z upływem czasu, na który została zawarta, strony nie zawarły kolejnej umowy.

Sąd Rejonowy uznał, ze stosowanie umowy na czas określony było uzasadnione potrzebami wynikającymi z organizacji nauczania - oddziały  tworzone są corocznie i ich stała liczba nie jest określona jako niemożliwa do przewidzenia.

Sąd Okręgowy zajął odmienne stanowisko, uznając, że nieprzewidywalna ilość dzieci w oddziale nie mieści się w pojęciu potrzeby wynikającej z organizacji nauczania z art.10 ust 7 Karty Nauczyciela.

Niepewność istotą

Wg Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie, przy ocenie zasadności stwierdzenia, że istniała uzasadniona potrzeba wynikająca z organizacji nauczania, znaczenie będzie miało to, czy w istocie istniała niepewność co do corocznego tworzenia oddziałów przedszkolnych w pozwanej szkole. Jeżeli oddziały nie stanowiły stałej, obligatoryjnej struktury, a ich powołanie zależało od podejmowanej co roku decyzji organu prowadzącego, podejmowanej na podstawie liczby dzieci w danym roku,  to świadczyło by to o szczególnych potrzebach wynikających z organizacji nauczania.

Zdaniem Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy uchybił obowiązkowi wynikającemu z przepisów kodeksu postępowania cywilnego i nie wyjaśnił dostatecznie podstawy faktycznej zaskarżonego wyroku, co uniemożliwia kontrolę kasacyjną zaskarżonego wyroku.

Zdaniem autora

Przepisy Karty Nauczyciela posługują się pojęciem klauzuli generalnej, pozostawiając sądom ustalenie, co w danym przypadku będzie stanowić potrzebę wynikającą z organizacji nauczania. W omawianym orzeczeniu Sąd Najwyższy nie przyszedł z oczekiwaną od niego pomocą. Niepewność co do liczby dzieci istnieje zawsze, dlatego wystąpienie akurat tej sytuacji w każdym wypadku powinno stanowić „potrzebę wynikającą z organizacji nauczania”.

 Do góry