Czas pracy

Dostęp i podstęp

Artykuł Pawła Drabika w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 4 kwietnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

28 lipca 2016 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie toczącej się pomiędzy prawnikiem Nilsem-Johannesem Kratzerem przeciwko R+V Allgemeine Versicherung AG mającej za przedmiot zasady równości szans, równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy oraz dyskryminacji ze względu na płeć (C-423/15).

W wyroku TSUE orzekł, że osoba ubiegająca się o stanowisko pracy, która faktycznie nie zmierza do uzyskania tego stanowiska,[...]

Sąd nie jest od potwierdzania racji dla zasady

Artykuł Pawła Drabika w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 19 stycznia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Aby wystąpić o ustalenie stosunku prawnego lub prawa, trzeba mieć w tym interes prawny aż do wydania wyroku. Mając roszczenie, lepiej zatem wystąpić z żądaniem zapłaty, a nie o ustalenie.

20 listopada 2014 r. zapadł ciekawy wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (I PK 96/14). SN stwierdził w nim, że interes prawny powoda, jako materialnoprawna przesłanka powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,[...]

Pakiet Morawieckiego. Nie wszystko korzystne dla firm

Opracowanie Diany Kanarek, Klaudii Brzezińskiej i Pawła Drabika dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 30 grudnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Od 1 stycznia 2017 r. czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona terminów zaskarżania zwolnienia z pracy, wydawania świadectw pracy czy tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Zmodyfikowane zostaną też przepisy o funduszu socjalnym.

16 grudnia 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu i przyjęciu poprawek Senatu, ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego[...]

Magiczne pozostawanie do dyspozycji pracodawcy

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 15 grudnia 2016 (dodatek Praca i ZUS).

W systemie prawa czasem bywa tak, że orzecznictwo kluczy wokół pewnego tematu, który nie został przesądzony pozytywnym przepisem ustawy. Orzecznictwo kluczy w taki sposób, jakby nie chciało udzielić ostatecznej odpowiedzi w miejsce ustawodawcy, który tej odpowiedzi udzielić powinien. Tak jest w przypadku czasu pracy. Kodeks pracy posługuje się tu magicznym pojęciem „pozostawania do dyspozycji pracodawcy” – jako tego czasu, który jest czasem pracy.[...]

Środek transportu precyzyjnie wskazuje pracodawca

Czy rolą pracodawcy jest wyznaczenie jak najmniej uciążliwego środka transportu, czy ma on prawo kierować się wyłącznie ograniczeniem kosztów?

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z 29 stycznia 2013 r. (dalej: rozporządzenie) środek transportu do odbycia podróży krajowej lub zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. [...]

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

Opracowanie Diany Kanarek, Karoliny Lang i Moniki Niemeczek dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 22 lipca 2016 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 lipca pod poz. 1053. W związku z tym, że jej [...]

 Do góry