Delegowanie pracowników

Co spycha nas od wolności do hipokryzji

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 10 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Delegowanie pracowników stało się w Polsce wielkim biznesem, przy czym w pierwszych latach po wstąpieniu do Unii chodziło o pracowników polskich, w tej chwili cały sens biznesowy przedsięwzięcia polega przede wszystkim na delegowaniu pracowników ukraińskich, a może jeszcze innych, ale takich, którzy mają prawo do pracy w Polsce.

Jeżeli mi ktoś powie, że to jest sprzeczne z ideą delegowania to ja na to odpowiem, że sama idea jest tak samo niejasna, jeżeli chodzi[...]

Dla kierowcy przynajmniej tyle, ile w budżetówce

    •  Monika Skwierczynska
  • Komentarze

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 28 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Nawet jeśli przewoźnik zapewnia kierowcy wyższą dietę za podróż, 
nie zwalnia go to z zapłaty ryczałtu za nocleg w wysokości odpowiadającej przepisom dla pracowników państwowych.

W ostatnich miesiącach obiektem szczególnej troski Sądu Najwyższego stał się czas pracy kierowców. Rzecz o tyle ciekawa, że przecież to dziedzina regulowana przez Unię Europejską, a w związku z tym będąca przedmiotem odrębnej ustawy o czasie pracy kierowców. Istnieje kilka płaszczyzn[...]

Pracownik delegowany jest podwójnie chroniony przez unijne przepisy

Artykuł Marty Derewicz w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 31 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i płace)

Strony mogą wybrać prawo, które będzie podstawą umowy o pracę. Przy delegowaniu czasem trzeba jednak uwzględnić przepisy państwa, w którym praca zazwyczaj jest świadczona, albo kraju przyjmującego.

Dla pracodawców delegujących pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej niezwykle istotna jest kwestia, które z przepisów kraju przyjmującego – państwa usługodawcy, na rzecz którego zatrudnieni świadczą pracę, mają do nich zastosowanie,[...]

Mechanizmy kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników

Każdy przedsiębiorca, który zamierza korzystać z instytucji delegowania pracowników przy transgranicznym świadczeniu usług powinien mieć na uwadze, że jego działalność w tym zakresie może w dowolnej chwili zostać skontrolowana. 

W myśl postanowień dyrektywy wdrożeniowej, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 159 z 28 maja 2014 roku), w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej ustanowiona ma zostać specjalna[...]

Pracownicy delegowani wynagradzani jak lokalni?

Czy zostanie wprowadzona konieczność zapewnienia pracownikom delegowanym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jednakowej stawki płacy jak ta, która ma zastosowanie wobec pracowników miejscowych wykonujących pracę tego samego rodzaju co pracownik delegowany?

Zapowiedź takich możliwych zmian w dniu 6 października 2015 roku przedstawiła komisarz Marianne Thyssen, która wskazała, że do końca 2015 roku Komisja Europejska zbada, czy konieczna jest rewizja, w tym zakresie, dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku[...]

Ograniczenia w zakresie delegowania pracowników

Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku z dnia 3 grudnia 2014 roku (sprawa C-315/13) wypowiedział się co do dopuszczalnego zakresu ograniczenia swobody świadczenia usług, przy korzystaniu z której wykorzystywani są pracownicy delegowani.

Ograniczenie, którego dopuszczalność wprowadzenia rozważał Trybunał, przejawiało się w konieczności zgłaszania delegowanych pracowników w państwie, w którym usługi są świadczone nie tylko przez przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego Unii, który pracowników zatrudnia, ale,  w określonych przypadkach, także przez odbiorcę[...]

 Do góry