Podróż służbowa

Dla kierowcy przynajmniej tyle, ile w budżetówce

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 28 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Nawet jeśli przewoźnik zapewnia kierowcy wyższą dietę za podróż, 
nie zwalnia go to z zapłaty ryczałtu za nocleg w wysokości odpowiadającej przepisom dla pracowników państwowych.

W ostatnich miesiącach obiektem szczególnej troski Sądu Najwyższego stał się czas pracy kierowców. Rzecz o tyle ciekawa, że przecież to dziedzina regulowana przez Unię Europejską, a w związku z tym będąca przedmiotem odrębnej ustawy o czasie pracy kierowców. Istnieje kilka płaszczyzn[...]

Pracownik delegowany jest podwójnie chroniony przez unijne przepisy

Artykuł Marty Derewicz w „Dzienniku Gazeta Prawna” z dnia 31 marca 2016 roku (dodatek: Kadry i płace)

Strony mogą wybrać prawo, które będzie podstawą umowy o pracę. Przy delegowaniu czasem trzeba jednak uwzględnić przepisy państwa, w którym praca zazwyczaj jest świadczona, albo kraju przyjmującego.

Dla pracodawców delegujących pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej niezwykle istotna jest kwestia, które z przepisów kraju przyjmującego – państwa usługodawcy, na rzecz którego zatrudnieni świadczą pracę, mają do nich zastosowanie,[...]

Składki ZUS: podróż służbowa a delegowanie

Wątpliwości dotyczące zakwalifikowania zmiany miejsca wykonywania pracy jako oddelegowania pracownika lub przebywania przez niego w podróży służbowej mają także swoje konsekwencje na gruncie ubezpieczeń społecznych.

W stosunku do obu grup pracowników wykonujących pracę poza umówionym miejscem świadczenia pracy, tj. pracowników delegowanych oraz pracowników przebywających w podróży służbowej, odmiennie uregulowany został obowiązek składkowy. Rozróżnienie to wynika z faktu, że przekazywane wypłaty zaspokajają inne potrzeby pracowników odbywających podroż służbową,[...]

Osiem i pół – część druga

W drugiej części artykułu postaram się odpowiedzieć na pytanie, kiedy ustawa znajduje zastosowanie do polskich pracowników pracujących w Niemczech odwołując się w tym zakresie do treści niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (dalej jako „MiLoG”) oraz dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (dalej jako „Dyrektywa”).

Ogólne założenia Dyrektywy

Zgodnie z Dyrektywą, pracownikowi delegowanemu (tj. takiemu, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na terytorium[...]

Sąd Najwyższy na temat noclegu w kabinie – ciąg dalszy

Problematyka noclegu pracowników- kierowców samochodów ciężarowych, na mocy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku, II PZP 1/14 (Biuletyn SN 2014 nr 6, poz. 19), sprowadza się do zasadniczego pytania: czy stworzenie kierowcy możliwości spania w nocy w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbowych zapewnia bezpłatny nocleg, czy też nie. Innymi słowy, czy § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej[...]

Nocleg w kabinie a wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 czerwca 2014 roku, II PZP 1/14 (Biuletyn SN 2014 nr 6, poz. 19) zajął się problematyką noclegu pracowników-kierowców samochodów ciężarowych, skupiając się na ustaleniu znaczenia określenia „bezpłatny nocleg”, o którym mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.[...]

 Do góry