Urlopy pracownicze

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

Opracowanie Diany Kanarek, Karoliny Lang i Moniki Niemeczek dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 22 lipca 2016 roku.

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 19 lipca pod poz. 1053. W związku z tym, że jej [...]

Ocena przydatności powinna wyprzedzać zwolnienie

Komentarz Diany Kanarek w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 17 marca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Gdy pracodawca nie wskaże, w jaki sposób poszczególne kryteria doboru do zwolnienia wpłynęły na zakończenie współpracy z konkretnym pracownikiem, należy badać stan świadomości zwolnionego w tym zakresie.

Mimo bogatego orzecznictwa prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, wciąż budzi wątpliwości. Przekonuje o tym sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 roku (sygn. akt I PK 8/15).[...]

Wysoki macierzyński na starcie biznesu

Wyrok SN z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 326/14), korzystny dla osób prowadzących działalność gospodarczą, może być pomocny dla toczących się postępowań, w których ZUS kierował się podobną argumentacją. Nie jest to natomiast jedyny sposób obrony ZUS przed roszczeniami ubezpieczonych.

Bardzo często organ uznaje bowiem, że działalność gospodarcza lub praca wykonywana przez ubezpieczonego ma pozorny charakter, a celem jest wyłudzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, co skutkuje odmową objęcia go ubezpieczeniem społecznym. Wówczas stanowisko ubezpieczonego musi zmierzać[...]

Zaległy urlop

Nieudzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Pracodawca bowiem obowiązany jest udzielić swemu podwładnemu urlopu w wymiarze i w terminie przewidzianymi w Kodeksie pracy. Mimo, że co do zasady pracownik powinien wykorzystać urlop w tym samym roku w którym nabył do niego prawo, jednak ustawodawca przewidział możliwość udzielenia urlopu zaległego za rok poprzedni do 30 września roku następnego, regulacja prawna ustalająca taki termin obowiązuje od roku 2012. 30[...]

Świadczenia po śmierci

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z zadanym przez niemiecki sąd krajowy pytaniem prejudycjalnym zajął się kwestią ekwiwalentu za zaległy urlop (wyrok z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygnatura C-118/13).

Trybunał jednoznacznie orzekł, że prawo wspólnotowe stoi w sprzeczności za regulacjami krajowymi bądź praktykami, które wykluczają konieczność wypłacenia przez pracodawcę takiego ekwiwalentu w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika. Przeszkodę dla regulacji krajowych wykluczających wypłatę ekwiwalentu w takich sytuacjach ma[...]

 Do góry