Zakaz konkurencji w umowie

Pracownicy są największą wartością firmy, dlatego przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w ich rozwój. Liczne szkolenia, przekazywanie poufnych informacji i technik pracy wiąże się nie tylko z dużymi nakładami czasu, ale i finansowymi. Dlatego też dla zabezpieczenia swoich interesów przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na zakaz konkurencji w umowie.

Czym jest zakaz konkurencji w umowie?

Sposobem na zabezpieczenie interesów firmy jest podpisanie odrębnej umowy o zakazie konkurencji bądź też zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę. Chroni ona przedsiębiorstwo przed działaniami na niekorzyść firmy ze strony obecnych bądź byłych pracowników. Można ją podpisać z każdym pracownikiem – niezależnie od zawodu, stanowiska czy też rodzaju zatrudnienia.

Daje to pewność, że pracownik nie będzie wykorzystywał zdobytych w danej firmie umiejętności do pracy zarobkowej na rzecz innych podmiotów. W przypadku byłych pracowników nie musimy się z kolei obawiać, że „wykradną” firmie klientów wraz ze swoim odejściem.

Zakaz konkurencji w umowie określa bowiem szczegółowo okres, podczas którego pracownik nie może podejmować współpracy z innymi podmiotami oraz zakres tej współpracy. Ograniczenie dotyczy nie tylko okresu zatrudnienia w danej firmie, ale i po ustaniu stosunku pracy. Te informacje muszą być dokładnie określone w umowie o zakazie konkurencji.

Co musi zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Wszelkie ustalenia muszą mieć formę pisemną. Sporządzony dokument powinien zawierać szczegółowe ustalenia obu stron, m.in. zakres oraz czas trwania ograniczenia, a także wysokość odszkodowania dla pracownika z tytułu nałożonych ograniczeń. Odszkodowanie jest bardzo ważnym elementem dokumentu, ponieważ po ustaniu stosunku pracy często okazuje się, że były pracownik nie może podjąć zatrudnienia w danej branży nawet przez kilka miesięcy. W związku z tym należy mu się odszkodowanie, którego wysokość określa kodeks pracy. Może być ono wypłacone jednorazowo bądź podzielone na miesięczne wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania ograniczenia. Przepisy prawa mówią o minimalnym odszkodowaniu w wysokości 25% wynagrodzenia.

Kiedy i wobec kogo wolno zastosować zakaz konkurencji?

Z tego prawa może skorzystać praktycznie każdy pracodawca w celu zabezpieczenia swoich interesów. Dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, ale także innych form zatrudnienia. Początkowo ograniczenia te były stosowane wobec pracowników zajmujących strategiczne stanowiska, aktualnie są stosowane wobec przedstawicieli różnych zawodów i różnych szczebli. Umowa o zakazie konkurencji powinna być podpisana w momencie nawiązania stosunku pracy bądź też w trakcie trwania zatrudnienia – jeżeli taka konieczność powstała dopiero po nawiązaniu współpracy.

Jakie są konsekwencje złamania umowy?

W przypadku szkody wyrządzonej pracodawcy na skutek złamania zakazu konkurencji pracownik zobowiązany jest do jej naprawienia. Przełożony może żądać zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną przez pracownika zarówno w sposób umyślny, jak i nieumyślny.

W sytuacji nieumyślnego działania na szkodę firmy pracownik może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania będącego równowartością trzykrotności jego wynagrodzenia. W sytuacji gdy do powstania szkody doszło w wyniku umyślnego działania, pracownik jest zobligowany nie tylko do pokrycia wartości poniesionej szkody, ale i utraconych korzyści (np. potencjalnych zysków). To także podstawa do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym.

 Do góry